Visa allt om Jakobssons Möbler Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 42 964 40 998 37 938 40 271 37 630 35 766 32 668 32 971 35 538 37 423
Övrig omsättning 463 309 0 107 330 7 22 6 63 166
Rörelseresultat (EBIT) -628 1 099 -1 515 -105 -2 532 416 -283 924 -83 1 082
Resultat efter finansnetto -705 1 042 -1 583 -191 -2 617 267 -484 657 -368 733
Årets resultat -705 1 042 -1 585 -191 -1 618 472 -392 643 80 851
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 122 251 370 500 5 006 4 565 5 732 6 153 6 640
Omsättningstillgångar 10 695 10 733 9 935 11 528 12 321 10 586 11 026 12 317 12 480 13 283
Tillgångar 10 706 10 855 10 187 11 899 12 821 15 592 15 591 18 050 18 633 19 923
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 866 2 571 3 058 4 644 4 835 6 453 5 981 6 623 5 980 5 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 999 1 356 1 604 1 792 2 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 829 1 440 1 000 1 000 1 092 1 192 2 197 3 632 4 889 5 068
Kortfristiga skulder 7 010 6 844 6 128 6 255 6 894 6 948 6 057 6 191 5 972 6 678
Skulder och eget kapital 10 706 10 855 10 187 11 899 12 821 15 592 15 591 18 050 18 633 19 923
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 5 175 5 042 5 885 5 737
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 2 009 1 942 2 414 2 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 43 427 41 307 37 938 40 378 37 960 35 773 32 690 32 977 35 601 37 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 11 13 15 17 13 13 13 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 864 3 727 2 918 2 685 2 214 2 751 2 513 2 536 2 369 2 339
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 681 655 592 565 578 562 548 562 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -516 1 228 -1 385 24 -2 403 621 859 1 326 376 1 669
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,80% 8,07% -5,79% 7,02% 5,21% 9,48% -0,92% -7,22% -5,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,87% 10,12% -14,86% -0,88% -19,75% 2,67% -1,82% 5,12% -0,45% 5,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,46% 2,68% -3,99% -0,26% -6,73% 1,16% -0,87% 2,80% -0,23% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,33% 37,16% 38,24% 38,31% 35,98% 36,97% 38,19% 38,08% 37,66% 37,60%
Rörelsekapital/omsättning 8,58% 9,49% 10,03% 13,09% 14,42% 10,17% 15,21% 18,58% 18,31% 17,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,43% 23,68% 30,02% 39,03% 37,71% 46,38% 45,15% 43,62% 39,60% 38,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,05% 46,04% 43,96% 62,24% 62,14% 47,42% 19,91% 39,82% 23,43% 24,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!