Visa allt om Alf Isaksson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 289 4 145 14 726 13 007 13 131 19 935 19 791 26 126 23 603 24 174
Övrig omsättning 0 1 168 96 0 15 29 261 50 20 4
Rörelseresultat (EBIT) -210 1 181 -1 709 721 -3 557 506 1 009 2 732 3 329 640
Resultat efter finansnetto -168 1 219 -1 671 859 -3 411 648 1 359 2 856 3 217 499
Årets resultat -168 1 219 -1 623 811 -752 398 1 024 2 004 1 749 371
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 033 2 813 2 431 2 574 2 896 4 588 3 911 4 795 3 707 8 202
Omsättningstillgångar 3 879 2 093 3 185 4 834 3 472 7 370 7 678 9 799 10 586 5 791
Tillgångar 5 912 4 906 5 616 7 409 6 368 11 958 11 590 14 594 14 293 13 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 428 4 596 3 377 5 300 4 489 5 741 5 343 5 319 7 315 5 766
Obeskattade reserver 0 0 0 48 0 2 658 2 507 2 404 2 134 1 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 419 199 290 77 93 224 1 092 2 545 203 3 426
Kortfristiga skulder 64 110 1 949 1 984 1 786 3 335 2 648 4 327 4 641 3 487
Skulder och eget kapital 5 912 4 906 5 616 7 409 6 368 11 958 11 590 14 594 14 293 13 994
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 6 530 5 753 5 406 5 405 5 743
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 2 300 1 738 1 774 1 828 1 964
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 4 000 200
Omsättning 289 5 313 14 822 13 007 13 146 19 964 20 052 26 176 23 623 24 178
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 5 11 11 11 17 17 17 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 829 1 339 1 182 1 194 1 173 1 164 1 537 1 388 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 393 514 459 667 529 448 427 432 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -210 1 241 -1 486 1 043 -3 199 927 1 324 3 050 3 590 1 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,03% -71,85% 13,22% -0,94% -34,13% 0,73% -24,25% 10,69% -2,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,84% 24,87% -29,75% 11,59% -53,50% 5,44% 11,77% 19,57% 23,30% 4,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -58,13% 29,43% -11,35% 6,60% -25,95% 3,27% 6,89% 10,93% 14,11% 2,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -10,03% 66,15% 43,46% 60,78% 49,36% 65,40% 61,02% 52,48% 56,53% 48,96%
Rörelsekapital/omsättning 1 320,07% 47,84% 8,39% 21,91% 12,84% 20,24% 25,42% 20,94% 25,19% 9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,90% 93,68% 60,13% 72,04% 70,49% 65,35% 62,97% 49,30% 62,18% 48,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 060,94% 1 902,73% 145,36% 223,49% 173,46% 210,97% 271,45% 202,40% 198,38% 120,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!