Visa allt om Båt GG 330 Carmona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 90 589 50 075 42 766 42 025 33 407 34 159 20 391 14 902 24 797 20 904
Övrig omsättning 19 723 18 27 19 183 668 7 064 588 3 907 661
Rörelseresultat (EBIT) 43 153 27 346 24 506 19 504 12 752 12 423 13 564 7 233 6 586 9 857
Resultat efter finansnetto 42 940 26 990 23 773 19 289 13 012 11 814 12 336 6 591 7 492 9 520
Årets resultat 61 023 12 264 7 703 6 384 6 522 949 101 2 787 2 049 4 463
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 709 153 843 132 318 117 565 126 146 134 323 142 173 60 709 85 604 54 196
Omsättningstillgångar 32 304 2 290 22 633 33 581 20 774 15 279 3 919 8 390 12 790 8 013
Tillgångar 213 012 156 134 154 951 151 146 146 920 149 602 146 092 69 099 98 394 62 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 718 37 455 27 691 22 088 18 104 13 582 12 950 13 718 10 202 8 281
Obeskattade reserver 74 823 109 569 98 364 84 524 73 237 68 187 57 325 45 145 42 332 36 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 944 0 25 000 25 000 56 600 47 208 7 875 30 700 11 827
Kortfristiga skulder 42 472 7 165 28 896 19 534 30 579 11 233 28 611 2 361 15 160 5 213
Skulder och eget kapital 213 012 156 134 154 951 151 146 146 920 149 602 146 092 69 099 98 394 62 209
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 0 - 713
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 4 047 4 425 1 691 1 374 1 436 912
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 2 152 1 859 937 718 737 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 316 0 140 127
Omsättning 110 312 50 093 42 793 42 044 33 590 34 827 27 455 15 490 28 704 21 565
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 10 10 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 065 5 564 4 752 4 669 3 341 3 416 5 098 3 726 6 199 5 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 397 978 854 750 668 716 684 565 573 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 403 35 083 30 572 31 470 23 566 22 557 21 948 14 401 13 055 12 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,91% 17,09% 1,76% 25,80% -2,20% 67,52% - -39,90% 18,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,29% 17,52% 15,82% 13,40% 9,70% 8,97% 9,33% 10,65% 9,00% 16,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 47,71% 54,61% 57,30% 48,19% 42,68% 39,30% 66,81% 49,40% 35,73% 48,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,22% -9,74% -14,64% 33,43% -29,35% 11,84% -121,09% 40,46% -9,56% 13,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,33% 78,73% 67,39% 58,23% 51,20% 44,63% 39,47% 68,00% 42,08% 57,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,06% 31,96% 78,33% 171,91% 67,94% 136,02% 13,70% 355,36% 84,37% 153,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!