Visa allt om Navblue AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 38 019 31 004 26 360 17 267 12 380 15 103 11 768 9 009 8 328 5 711
Övrig omsättning 1 417 2 372 23 989 17 294 5 966 263 53 63 1 125 1 176
Rörelseresultat (EBIT) -27 807 -36 584 333 -2 211 -6 025 -3 834 -3 262 -3 432 -1 981 -1 513
Resultat efter finansnetto -27 826 -36 586 331 -2 212 -6 025 -3 834 -3 260 -3 429 -1 980 -1 516
Årets resultat -27 826 -36 586 331 -2 212 -5 452 250 5 15 42 -6
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 408 37 118 42 828 22 776 5 771 482 965 1 698 2 573 2 711
Omsättningstillgångar 13 741 11 419 7 755 5 643 6 979 3 558 4 819 2 534 1 243 1 225
Tillgångar 45 148 48 537 50 583 28 420 12 750 4 041 5 784 4 232 3 816 3 936
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22 339 16 373 835 505 217 869 619 614 600 557
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 573 583 387 356 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 39 762 22 236 9 701 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 488 32 165 9 986 5 679 2 832 2 599 4 582 3 230 2 861 3 179
Skulder och eget kapital 45 148 48 537 50 583 28 420 12 750 4 041 5 784 4 232 3 816 3 936
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 448 2 680 3 016 3 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 186 1 035 1 050 997
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 436 33 376 50 349 34 561 18 346 15 366 11 821 9 072 9 453 6 887
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 30 30 27 15 14 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 311 1 033 879 640 825 1 079 1 471 1 126 1 041 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 967 908 853 745 737 444 590 466 402 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 097 -30 874 3 188 -2 211 -5 543 -3 352 -2 529 -2 557 -855 -870
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,63% 17,62% 52,66% 39,47% -18,03% 28,34% 30,62% 8,18% 45,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -61,59% -75,37% 0,66% -7,78% -47,25% -94,88% -56,36% -81,03% -51,89% -38,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -73,14% -118,00% 1,26% -12,80% -48,67% -25,39% -27,70% -38,06% -23,78% -26,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -141,37% -66,91% -8,46% -0,21% 33,50% 6,35% 2,01% -7,73% -19,43% -34,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -49,48% 33,73% 1,65% 1,78% 1,70% 32,56% 18,56% 21,64% 23,00% 17,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,36% 35,50% 77,66% 99,37% 246,43% 136,90% 105,17% 78,45% 43,45% 38,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!