Visa allt om Thoréns Bygg & Måleri i Kroksgård AB
Visa allt om Thoréns Bygg & Måleri i Kroksgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 388 1 937 2 197 3 536 4 521 3 663 3 159 2 739 4 000 2 840
Övrig omsättning 177 152 98 - 20 - - 35 - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 139 -199 -143 135 3 15 25 28 56
Resultat efter finansnetto -26 120 -221 -156 118 -18 -4 2 4 41
Årets resultat -26 120 -221 -123 95 0 -5 -3 10 29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 13 37 109 181 274 293 221 302
Omsättningstillgångar 555 490 607 489 691 676 661 873 639 658
Tillgångar 585 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 220 100 64 237 142 193 198 223 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 34 44 64 64 60 72
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 0 199 41 7 64 200 221 56 290
Kortfristiga skulder 367 270 320 421 522 607 478 682 522 384
Skulder och eget kapital 585 490 620 526 800 857 934 1 165 860 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 456 446 365 370 337
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 689 1 004 1 509 1 336 804 646 643 715 496
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 253 358 421 380 396 348 309 395 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 50 0 22 0
Omsättning 1 565 2 089 2 295 3 536 4 541 3 663 3 159 2 774 4 000 2 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 463 646 732 1 179 1 130 916 790 685 800 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 305 319 462 657 448 418 358 339 309 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 152 -176 -71 207 96 100 107 109 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,34% -11,83% -37,87% -21,79% 23,42% 15,95% 15,33% -31,52% 40,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,74% 28,37% -32,10% -27,19% 16,88% 0,35% 1,61% 2,15% 3,26% 5,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,15% 7,18% -9,06% -4,04% 2,99% 0,08% 0,47% 0,91% 0,70% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,52% 60,82% 68,55% 66,71% 57,49% 60,20% 58,34% 62,43% 75,28% 65,07%
Rörelsekapital/omsättning 13,54% 11,36% 13,06% 1,92% 3,74% 1,88% 5,79% 6,97% 2,93% 9,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,16% 44,90% 16,13% 12,17% 32,76% 20,35% 25,71% 21,04% 30,95% 27,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,69% 168,52% 167,50% 79,57% 132,38% 111,37% 138,28% 128,01% 122,41% 171,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...