Visa allt om B Kullbergs Fiskexport AB
Visa allt om B Kullbergs Fiskexport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 353 273 484 347 9 176 11 181 12 802 11 518 13 331 16 577
Övrig omsättning 6 - - 38 230 326 - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 102 326 305 1 130 918 306 211 2 014 299
Resultat efter finansnetto 275 6 587 565 225 1 035 770 191 51 1 810 132
Årets resultat 285 6 546 745 228 778 642 64 4 1 014 79
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 036 10 491 4 076 3 109 2 683 2 790 3 227 3 349 2 421 2 940
Omsättningstillgångar 1 137 1 570 3 028 3 824 5 836 5 232 4 298 5 230 5 689 4 835
Tillgångar 11 173 12 061 7 104 6 933 8 519 8 022 7 525 8 579 8 110 7 775
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 407 9 996 4 450 3 705 3 877 3 099 2 457 2 513 2 509 1 495
Obeskattade reserver 935 1 025 1 001 1 312 1 383 1 416 1 525 1 430 1 399 1 032
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 504 749 994 1 239 1 484 1 729 1 974 2 292 2 339 2 727
Kortfristiga skulder 327 291 659 677 1 775 1 778 1 569 2 346 1 864 2 521
Skulder och eget kapital 11 173 12 061 7 104 6 933 8 519 8 022 7 525 8 579 8 110 7 775
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 384 324 350 312
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 1 394 1 558 1 367 1 207 801 1 111
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 721 699 753 675 589 654
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 359 273 484 385 9 406 11 507 12 802 11 548 13 331 16 577
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 311 1 597 1 829 1 645 2 222 2 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 307 323 360 323 294 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 272 182 406 385 1 343 1 355 828 655 2 553 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,30% -43,60% 39,48% -96,22% -17,93% -12,66% 11,15% -13,60% -19,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,77% 55,00% 8,88% 4,46% 13,53% 11,48% 4,07% 2,53% 25,09% 4,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 87,54% 2 429,67% 130,37% 89,05% 12,57% 8,24% 2,39% 1,88% 15,27% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,18% 40,67% 39,89% 37,91% 45,35% 25,48%
Rörelsekapital/omsättning 229,46% 468,50% 489,46% 906,92% 44,26% 30,89% 21,32% 25,04% 28,69% 13,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,72% 89,51% 73,63% 68,20% 57,47% 51,64% 47,59% 41,58% 43,36% 28,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 347,71% 539,52% 459,48% 564,84% 269,75% 245,39% 196,37% 178,47% 240,13% 150,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...