Visa allt om Ahea IT Aktiebolag
Visa allt om Ahea IT Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 977 2 815 2 855 2 784 2 684 3 182 2 541 1 575 1 476 1 378
Övrig omsättning - 2 13 - - - - 69 - -
Rörelseresultat (EBIT) 567 306 437 370 11 -18 213 196 161 -71
Resultat efter finansnetto 608 394 709 372 18 -7 210 189 161 111
Årets resultat 527 300 549 221 96 54 222 193 108 181
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 658 383 295 783 791 768 764 763 513 456
Omsättningstillgångar 1 189 1 401 1 701 1 191 1 051 1 248 1 025 1 026 1 291 1 410
Tillgångar 1 847 1 784 1 996 1 974 1 841 2 016 1 789 1 789 1 804 1 866
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 1 019 1 220 871 750 804 951 909 876 968
Obeskattade reserver 0 80 80 80 0 123 208 308 392 392
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 701 685 697 1 023 1 091 1 089 631 572 536 507
Skulder och eget kapital 1 847 1 784 1 996 1 974 1 841 2 016 1 789 1 789 1 804 1 866
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 1 097 630 630 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 025 1 074 1 123 1 086 1 360 1 611 29 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 611 751 761 774 792 984 754 465 459 458
Utdelning till aktieägare 400 400 500 200 100 150 200 180 160 200
Omsättning 2 977 2 817 2 868 2 784 2 684 3 182 2 541 1 644 1 476 1 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 489 1 408 1 428 1 392 1 342 1 061 1 271 1 575 1 476 1 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 847 924 957 947 1 107 902 969 1 116 1 099 1 183
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 567 306 441 380 21 -14 217 200 169 -65
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,75% -1,40% 2,55% 3,73% -15,65% 25,23% 61,33% 6,71% 7,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,92% 22,03% 35,52% 18,90% 0,98% -0,35% 12,19% 11,12% 9,26% 6,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,42% 13,96% 24,83% 13,40% 0,67% -0,22% 8,58% 12,63% 11,31% 8,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,39% 25,44% 35,17% 6,03% -1,49% 5,00% 15,51% 28,83% 51,15% 65,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,05% 60,62% 64,25% 47,28% 40,74% 44,38% 61,73% 63,50% 64,20% 67,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,61% 204,53% 244,05% 116,42% 96,33% 114,60% 162,44% 179,37% 240,86% 278,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...