Visa allt om Vencom Aktiebolag
Visa allt om Vencom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 857 3 508 2 541 3 904 3 260 3 358 3 978 3 739 3 351 3 157
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 410 880 344 1 603 624 697 125 51 46 84
Resultat efter finansnetto 1 417 873 1 093 1 565 582 665 68 36 81 48
Årets resultat 823 495 973 906 343 357 35 15 29 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 371 66 54 254 1 205 668 1 175 1 183 1 170 70
Omsättningstillgångar 6 368 5 370 4 153 4 157 3 643 2 736 3 527 2 285 3 548 2 425
Tillgångar 6 738 5 435 4 207 4 411 4 849 3 404 4 701 3 468 4 718 2 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 018 1 095 1 100 1 027 886 1 043 686 651 636 607
Obeskattade reserver 1 431 1 083 861 797 405 293 121 102 91 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 483 834 959 527 824 365 841 0 0 188
Kortfristiga skulder 3 806 2 423 1 287 2 060 2 734 1 703 3 053 2 715 3 991 1 638
Skulder och eget kapital 6 738 5 435 4 207 4 411 4 849 3 404 4 701 3 468 4 718 2 496
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 600 908 600 895 368 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 211 856 156 0 179 501 458 801 634
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 408 296 189 330 291 438 318 307 191
Utdelning till aktieägare 700 900 500 700 500 500 0 0 0 0
Omsättning 4 857 3 508 2 541 3 904 3 260 3 358 3 978 3 739 3 351 3 157
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 429 1 754 1 271 1 952 1 630 1 679 1 326 1 246 1 117 1 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 301 812 578 353 659 570 635 393 380 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 416 883 344 1 608 632 705 133 63 57 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,45% 38,06% -34,91% 19,75% -2,92% -15,59% 6,39% 11,58% 6,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,96% 16,80% 27,19% 36,34% 12,87% 20,48% 2,66% 2,25% 2,59% 3,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 30,47% 26,03% 45,02% 41,06% 19,14% 20,76% 3,14% 2,09% 3,64% 2,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,75% 84,01% 112,79% 53,71% 27,88% 30,76% 11,92% -11,50% -13,22% 24,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,67% 35,69% 42,11% 37,38% 24,43% 36,98% 16,49% 20,94% 14,87% 26,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,31% 221,63% 322,69% 201,80% 133,25% 160,66% 115,53% 84,16% 88,90% 148,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...