Visa allt om J E Laserservice AB
Visa allt om J E Laserservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 808 2 151 2 042 1 883 2 713 1 479 2 496 3 788 2 982 3 798
Övrig omsättning 139 147 - - - - 28 3 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 269 304 469 208 316 -360 15 487 551 1 117
Resultat efter finansnetto 273 441 506 263 385 -316 137 608 711 1 338
Årets resultat 241 307 408 130 209 -273 33 318 279 1 078
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 681 6 469 5 523 3 244 3 287 3 436 3 340 4 464 4 143 3 824
Omsättningstillgångar 1 997 1 979 2 581 4 612 4 469 4 041 4 536 3 496 3 539 3 419
Tillgångar 8 678 8 447 8 104 7 856 7 756 7 476 7 877 7 960 7 682 7 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 555 8 314 8 006 7 598 7 468 7 259 7 532 7 499 7 181 6 901
Obeskattade reserver 0 63 63 113 112 44 87 141 142 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 2 14 15 15 80 125 156 225 31
Kortfristiga skulder 119 68 20 130 161 94 133 164 135 271
Skulder och eget kapital 8 678 8 447 8 104 7 856 7 756 7 476 7 877 7 960 7 682 7 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 304 312 221 336 375 552 270 266 259 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 135 106 175 204 259 299 301 322 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 947 2 298 2 042 1 883 2 713 1 479 2 524 3 791 2 982 3 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 808 2 151 2 042 942 1 357 493 832 1 263 994 1 266
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 459 194 278 309 280 301 298 294 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 314 349 519 233 359 -317 70 558 588 1 164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,95% 5,34% 8,44% -30,59% 83,43% -40,75% -34,11% 27,03% -21,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,16% 5,23% 6,24% 3,35% 4,99% -4,17% 1,76% 7,73% 9,33% 18,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,15% 20,55% 24,78% 13,97% 14,26% -21,10% 5,57% 16,24% 24,04% 35,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,66% 44,68% 49,07% 62,56% 50,68% 61,19% 53,73% 50,61% 70,25% 73,67%
Rörelsekapital/omsättning 103,87% 88,84% 125,42% 238,02% 158,79% 266,87% 176,40% 87,96% 114,15% 82,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,58% 99,01% 99,40% 97,78% 97,35% 97,53% 96,43% 95,48% 94,81% 95,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 553,78% 2 657,35% 11 825,00% 3 316,92% 2 569,57% 3 432,98% 2 745,86% 1 834,15% 2 246,67% 1 000,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...