Visa allt om Rivtjänst Bo Nilsson AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 14 820 13 450 10 737 9 867 7 798 7 124 6 059 6 054 5 571 5 685
Övrig omsättning 394 528 951 552 379 267 0 85 172 52
Rörelseresultat (EBIT) 2 406 2 187 1 481 1 082 488 460 -282 -119 -297 -119
Resultat efter finansnetto 2 444 2 218 1 492 1 070 480 476 -301 -132 -335 -199
Årets resultat 1 709 1 042 134 291 187 417 26 116 4 26
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 205 9 948 9 368 7 201 4 980 3 839 4 368 4 989 4 792 6 167
Omsättningstillgångar 4 573 3 404 2 154 1 775 1 949 1 954 1 160 1 223 1 544 1 640
Tillgångar 13 777 13 352 11 521 8 976 6 930 5 793 5 528 6 212 6 336 7 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 315 3 706 2 663 2 529 2 338 2 251 1 834 1 808 1 692 1 688
Obeskattade reserver 5 078 4 779 3 872 2 556 1 853 1 607 1 655 1 982 2 252 2 591
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 2 002 2 290 1 139 724 774 1 094 1 182 1 975
Kortfristiga skulder 3 385 4 767 2 983 1 601 1 600 1 212 1 265 1 327 1 210 1 553
Skulder och eget kapital 13 777 13 352 11 521 8 976 6 930 5 793 5 528 6 212 6 336 7 807
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 263 1 300 1 279 1 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 408 365 411 450
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 15 214 13 978 11 688 10 419 8 177 7 391 6 059 6 139 5 743 5 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 5 5 5 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 117 1 921 1 790 1 973 1 560 1 425 1 212 1 211 1 114 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 559 547 539 498 422 341 346 347 249
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 206 3 797 2 952 2 167 1 524 1 549 987 1 172 1 077 1 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,19% 25,27% 8,82% 26,53% 9,46% 17,58% 0,08% 8,67% -2,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,77% 16,78% 13,19% 12,46% 7,47% 8,67% -4,50% -1,38% -4,09% -0,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,52% 16,66% 14,16% 11,33% 6,64% 7,05% -4,11% -1,42% -4,65% -1,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,02% -10,13% -7,72% 1,76% 4,48% 10,42% -1,73% -1,72% 6,00% 1,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,33% 55,67% 49,33% 50,39% 54,59% 60,49% 56,53% 53,99% 54,43% 46,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,10% 71,41% 72,21% 110,87% 121,81% 161,22% 91,70% 92,16% 127,60% 105,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!