Visa allt om Rivtjänst Bo Nilsson AB
Visa allt om Rivtjänst Bo Nilsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 124 6 059 6 054 5 571 5 685 7 074 5 946 5 648 6 016 5 531
Övrig omsättning 267 - 85 172 52 1 907 85 389 124 271
Rörelseresultat (EBIT) 460 -282 -119 -297 -119 1 197 677 466 458 827
Resultat efter finansnetto 476 -301 -132 -335 -199 1 084 644 437 360 728
Årets resultat 417 26 116 4 26 569 300 24 122 364
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 839 4 368 4 989 4 792 6 167 6 137 6 384 6 169 5 507 4 581
Omsättningstillgångar 1 954 1 160 1 223 1 544 1 640 2 999 1 555 1 464 1 239 1 277
Tillgångar 5 793 5 528 6 212 6 336 7 807 9 136 7 939 7 633 6 746 5 858
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 251 1 834 1 808 1 692 1 688 1 761 1 292 993 969 846
Obeskattade reserver 1 607 1 655 1 982 2 252 2 591 2 816 2 497 2 252 1 838 1 640
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 724 774 1 094 1 182 1 975 2 579 2 760 3 226 2 941 2 353
Kortfristiga skulder 1 212 1 265 1 327 1 210 1 553 1 978 1 390 1 163 998 1 018
Skulder och eget kapital 5 793 5 528 6 212 6 336 7 807 9 136 7 939 7 633 6 746 5 858
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 240 437 392 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 263 1 300 1 279 1 319 1 439 919 953 779 974
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 408 365 411 450 538 436 448 359 452
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 100 100 0 0 0
Omsättning 7 391 6 059 6 139 5 743 5 737 8 981 6 031 6 037 6 140 5 802
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 425 1 212 1 211 1 114 948 1 179 1 189 941 1 003 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 341 346 347 249 285 263 273 233 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 549 987 1 172 1 077 1 364 2 539 1 808 1 463 1 497 1 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,58% 0,08% 8,67% -2,01% -19,64% 18,97% 5,28% -6,12% 8,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,67% -4,50% -1,38% -4,09% -0,95% 13,51% 9,08% 6,59% 7,37% 14,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% -4,11% -1,42% -4,65% -1,30% 17,44% 12,13% 8,91% 8,26% 15,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,42% -1,73% -1,72% 6,00% 1,53% 14,43% 2,77% 5,33% 4,01% 4,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,49% 56,53% 53,99% 54,43% 46,08% 41,99% 39,45% 34,75% 33,98% 34,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,22% 91,70% 92,16% 127,60% 105,60% 151,62% 111,87% 125,88% 124,15% 125,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...