Visa allt om Ulrika Nordquist AB
Visa allt om Ulrika Nordquist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 525 1 371 1 518 1 309 1 382 1 543 1 593 1 518 1 207 1 003
Övrig omsättning - - - - - 18 35 55 250 250
Rörelseresultat (EBIT) 67 255 250 142 256 346 398 312 365 220
Resultat efter finansnetto 62 249 234 141 256 368 379 331 378 233
Årets resultat 124 199 210 91 137 177 245 206 219 190
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 175 1 195 1 244 1 290 1 355 819 584 652 694 752
Omsättningstillgångar 728 820 723 706 638 1 238 1 211 1 006 839 558
Tillgångar 1 903 2 015 1 967 1 996 1 992 2 058 1 796 1 658 1 533 1 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 148 1 174 1 131 1 076 1 135 1 141 1 092 974 889 761
Obeskattade reserver 361 461 471 511 490 424 295 262 215 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
Kortfristiga skulder 65 50 35 79 37 162 78 92 100 73
Skulder och eget kapital 1 903 2 015 1 967 1 996 1 992 2 058 1 796 1 658 1 533 1 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 285 331 322 287 287 278 279 178 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 104 117 115 104 104 101 97 69 61
Utdelning till aktieägare 163 150 156 156 150 143 128 127 120 92
Omsättning 1 525 1 371 1 518 1 309 1 382 1 561 1 628 1 573 1 457 1 253
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 525 1 371 1 518 1 309 1 382 1 543 1 593 1 518 1 207 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 393 460 454 406 417 400 388 267 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 336 324 207 321 411 447 372 427 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,23% -9,68% 15,97% -5,28% -10,43% -3,14% 4,94% 25,77% 20,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,36% 12,41% 12,00% 7,16% 12,90% 17,93% 21,10% 19,96% 24,72% 17,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% 18,23% 15,55% 10,92% 18,60% 23,91% 23,79% 21,81% 31,40% 23,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,25% 97,37% 95,92% 96,41% 97,61% 96,44% 97,30% 95,85% 96,11% 95,61%
Rörelsekapital/omsättning 43,48% 56,16% 45,32% 47,90% 43,49% 69,73% 71,12% 60,21% 61,23% 48,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,12% 76,11% 76,18% 73,88% 75,11% 70,63% 72,91% 70,39% 68,09% 66,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 120,00% 1 640,00% 2 065,71% 893,67% 1 724,32% 764,20% 1 552,56% 1 093,48% 839,00% 753,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...