Visa allt om River Cresco AB
Visa allt om River Cresco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 64 117 59 600 43 820 46 482 38 261 28 381 24 319 29 138 31 453 25 741
Övrig omsättning 739 800 2 500 562 99 97 64 2 476 - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 965 5 913 3 486 1 531 3 285 681 119 1 396 -519 761
Resultat efter finansnetto 6 166 5 307 3 061 1 306 3 277 711 44 1 270 -663 674
Årets resultat 3 350 3 024 1 724 519 1 829 650 44 1 270 -583 375
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 583 1 579 3 647 1 803 1 463 925 422 413 484 406
Omsättningstillgångar 18 755 18 094 11 586 7 875 6 728 5 474 5 519 7 323 6 188 5 170
Tillgångar 20 338 19 673 15 232 9 679 8 191 6 399 5 941 7 736 6 672 5 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 085 5 154 6 085 2 297 2 578 2 218 1 568 1 524 254 837
Obeskattade reserver 5 467 3 724 2 342 1 518 1 044 305 360 360 360 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 785 10 795 6 805 5 864 4 569 3 876 4 013 5 853 6 059 4 300
Skulder och eget kapital 20 338 19 673 15 232 9 679 8 191 6 399 5 941 7 736 6 672 5 576
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 2 348 1 987 2 215 1 646 1 909
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 983 27 307 21 851 18 085 14 127 9 730 8 434 8 359 9 505 6 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 337 9 199 7 427 6 303 4 773 4 208 3 319 3 273 3 789 2 943
Utdelning till aktieägare 2 718 2 419 1 890 0 800 650 0 0 0 0
Omsättning 64 856 60 400 46 320 47 044 38 360 28 478 24 383 31 614 31 453 25 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 63 48 42 35 32 31 28 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 051 946 913 1 107 1 093 887 784 1 041 1 368 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 592 605 605 569 530 466 501 707 574
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 553 6 375 3 884 1 946 3 523 875 304 1 576 -341 967
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,58% 36,01% -5,73% 21,49% 34,81% 16,70% -16,54% -7,36% 22,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,25% 30,06% 22,89% 15,86% 40,26% 11,42% 2,04% 18,58% -7,64% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,86% 9,92% 7,96% 3,30% 8,62% 2,58% 0,50% 4,93% -1,62% 2,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 78,17% 76,12% 85,64% 81,30% 100,00% 68,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,55% 12,25% 10,91% 4,33% 5,64% 5,63% 6,19% 5,04% 0,41% 3,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,89% 40,96% 51,94% 35,96% 40,87% 38,17% 30,86% 23,13% 7,69% 20,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,49% 167,61% 170,26% 134,29% 147,25% 141,23% 137,53% 125,12% 102,13% 120,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...