Visa allt om Ola's Bil och Lastvagnsservice i Sigtuna AB
Visa allt om Ola's Bil och Lastvagnsservice i Sigtuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 309 5 782 6 287 6 230 6 619 8 360 6 924 7 159 6 403 6 061
Övrig omsättning 80 26 165 222 145 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 355 84 -205 20 27 150 -131 -931 -230 78
Resultat efter finansnetto 346 61 -227 3 16 117 -173 -981 -285 41
Årets resultat 319 61 -227 3 16 117 -173 -981 -285 41
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 40 68 131 292 478 697 1 648 1 662
Omsättningstillgångar 1 253 903 1 238 1 104 1 219 1 385 1 290 825 792 862
Tillgångar 1 253 903 1 278 1 172 1 350 1 677 1 768 1 522 2 441 2 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 163 102 168 196 180 63 61 192 177
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 102 430 211 0 0 0 146 239 250
Kortfristiga skulder 891 638 746 793 1 154 1 498 1 705 1 316 2 009 2 097
Skulder och eget kapital 1 253 903 1 278 1 172 1 350 1 677 1 768 1 522 2 441 2 524
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 300 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 720 741 741 728 1 075 520 776 435 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 350 349 329 321 428 369 456 334 217
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 389 5 808 6 452 6 452 6 764 8 360 6 924 7 159 6 403 6 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 155 2 891 3 144 3 115 3 310 2 090 1 731 1 790 2 134 3 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 546 546 541 534 382 301 384 358 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 355 84 -127 168 188 368 88 20 46 261
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,11% -8,03% 0,91% -5,88% -20,83% 20,74% -3,28% 11,81% 5,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,33% 9,30% -16,04% 1,71% 2,00% 8,94% -7,41% -61,17% -9,42% 3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,63% 1,45% -3,26% 0,32% 0,41% 1,79% -1,89% -13,00% -3,59% 1,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,90% 40,76% 29,31% 36,73% 36,95% 40,98% 35,67% 41,23% 39,98% 48,28%
Rörelsekapital/omsättning 5,74% 4,58% 7,83% 4,99% 0,98% -1,35% -5,99% -6,86% -19,01% -20,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,89% 18,05% 7,98% 14,33% 14,52% 10,73% 3,56% 4,01% 7,87% 7,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,79% 94,51% 101,74% 78,81% 77,47% 75,30% 62,29% 47,80% 35,04% 37,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...