Visa allt om Däckpolarna Peter Höglin AB
Visa allt om Däckpolarna Peter Höglin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 484 14 686 12 706 13 247 16 154 16 400 16 889 15 404 15 743 15 279
Övrig omsättning 351 263 2 24 55 3 100 - - 39
Rörelseresultat (EBIT) 1 021 1 094 397 709 921 1 038 1 069 403 837 736
Resultat efter finansnetto 1 041 1 109 431 737 894 1 007 1 053 344 691 813
Årets resultat 802 689 359 595 493 554 575 251 375 477
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 634 653 342 413 530 493 640 266 426 472
Omsättningstillgångar 7 380 7 697 7 525 6 780 8 670 7 325 7 268 7 993 8 041 7 419
Tillgångar 8 014 8 349 7 867 7 194 9 200 7 818 7 908 8 259 8 467 7 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 708 4 406 4 716 4 363 3 768 3 275 2 722 2 147 496 2 141
Obeskattade reserver 1 310 1 303 1 083 1 121 1 149 942 700 445 459 306
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 151 2 975 834
Kortfristiga skulder 1 997 2 640 2 067 1 709 4 283 3 601 4 487 3 516 4 538 4 610
Skulder och eget kapital 8 014 8 349 7 867 7 194 9 200 7 818 7 908 8 259 8 467 7 891
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 511 591 285 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 025 2 035 1 988 1 858 1 991 2 000 1 441 1 352 1 100 1 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 692 637 573 675 798 702 680 698 591 637
Utdelning till aktieägare 800 500 1 000 0 0 0 0 0 0 2 020
Omsättning 13 835 14 949 12 708 13 271 16 209 16 403 16 989 15 404 15 743 15 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 697 2 937 2 541 2 649 2 692 2 733 2 815 2 567 3 149 3 056
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 539 523 514 472 408 345 446 403 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 285 1 319 637 921 1 152 1 235 1 273 599 1 061 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,18% 15,58% -4,08% -18,00% -1,50% -2,90% 9,64% -2,15% 3,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,01% 13,30% 5,49% 10,30% 10,41% 13,75% 14,12% 5,06% 9,94% 10,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,74% 7,56% 3,40% 5,59% 5,93% 6,55% 6,61% 2,71% 5,35% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,04% 39,66% 42,21% 42,32% 37,17% 38,25% 36,79% 38,10% 32,91% 36,66%
Rörelsekapital/omsättning 39,92% 34,43% 42,96% 38,28% 27,16% 22,71% 16,47% 29,06% 22,25% 18,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,50% 64,95% 70,68% 72,80% 50,16% 50,77% 40,94% 29,97% 9,76% 29,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,79% 158,22% 181,08% 176,65% 114,66% 85,56% 74,08% 114,56% 80,98% 64,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...