Visa allt om Swedish Magnetite Technology AB
Visa allt om Swedish Magnetite Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 394 7 273 12 209 4 215 6 877 10 121 4 376 1 946 7 190 6 743
Övrig omsättning 75 - 108 65 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 865 1 647 4 266 627 1 101 3 615 953 74 579 1 176
Resultat efter finansnetto 1 907 1 674 4 353 630 1 135 3 624 908 52 849 1 200
Årets resultat 1 243 1 303 3 556 359 618 1 996 502 39 456 867
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 843 1 838 1 838 1 885 1 838 1 834 1 858 1 886 361 389
Omsättningstillgångar 4 815 4 802 6 283 3 392 3 154 6 750 3 665 2 608 3 882 3 134
Tillgångar 6 658 6 640 8 121 5 277 4 992 8 584 5 522 4 495 4 242 3 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 187 3 945 5 141 2 586 2 227 4 509 3 013 2 512 2 833 2 377
Obeskattade reserver 1 898 1 588 1 588 1 805 1 640 1 351 441 216 218 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 450 900 900 0 0
Kortfristiga skulder 1 573 1 108 1 391 886 1 125 2 274 1 168 867 1 192 1 139
Skulder och eget kapital 6 658 6 640 8 121 5 277 4 992 8 584 5 522 4 495 4 242 3 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 222 596 647 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 573 1 876 1 659 2 351 1 785 489 750 1 126 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 829 500 449 650 492 256 433 719 499
Utdelning till aktieägare 0 1 000 2 500 0 0 2 900 0 0 0 360
Omsättning 7 469 7 273 12 317 4 280 6 897 10 121 4 376 1 946 7 190 6 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 6 11 7 3 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 924 1 039 1 744 703 625 1 446 1 459 487 1 438 1 686
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 435 489 342 354 274 316 323 447 507 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 934 1 697 4 313 660 1 132 3 639 982 97 607 1 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,66% -40,43% 189,66% -38,71% -32,05% 131,28% 124,87% -72,93% 6,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,72% 25,26% 53,70% 12,37% 23,18% 42,64% 17,33% 2,00% 20,20% 34,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,86% 23,06% 35,72% 15,49% 16,82% 36,16% 21,87% 4,62% 11,92% 17,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,79% 78,51% 73,68% 62,35% 69,84% 61,56% 75,71% 53,85% 63,87% 51,91%
Rörelsekapital/omsättning 43,85% 50,79% 40,07% 59,45% 29,50% 44,22% 57,06% 89,47% 37,41% 29,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,10% 78,07% 78,56% 75,69% 68,82% 64,13% 60,45% 59,43% 70,48% 67,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,68% 199,91% 318,84% 38,83% 85,96% 215,61% 182,88% 29,87% 250,50% 232,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...