Visa allt om Venia Video Produktion AB
Visa allt om Venia Video Produktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 163 400 680 723 659 949 1 045 1 120 1 315 1 681
Övrig omsättning - - - - - 59 56 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 -55 -63 -56 -107 -49 181 49 -97 232
Resultat efter finansnetto 51 -55 -63 -54 -94 -83 181 49 -96 234
Årets resultat 51 -55 -63 -54 -94 -83 131 34 20 123
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 24 43 64 85 293 320 277 287 368
Omsättningstillgångar 156 114 135 170 228 224 375 268 322 632
Tillgångar 168 138 178 234 313 517 695 546 609 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 84 139 202 256 350 433 302 268 337
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 118 132 182 243 259
Kortfristiga skulder 33 54 40 32 57 49 130 62 98 275
Skulder och eget kapital 168 138 178 234 313 517 695 546 609 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 50 173 230 330 250 255 150 220 325 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 14 3 0 0 14 85 152 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 16 55 79 106 78 80 56 101 165 143
Utdelning till aktieägare 15 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 163 400 680 723 659 1 008 1 101 1 120 1 315 1 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 163 400 680 723 659 949 1 045 560 658 841
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 71 237 337 448 337 340 213 180 288 264
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 63 -36 -42 -35 -86 3 229 103 21 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -59,25% -41,18% -5,95% 9,71% -30,56% -9,19% -6,70% -14,83% -21,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,36% -39,86% -35,39% -23,08% -23,00% -9,48% 26,04% 8,97% -15,93% 23,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,29% -13,75% -9,26% -7,47% -10,93% -5,16% 17,32% 4,38% -7,38% 13,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 93,50% 83,68% 93,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,15% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,46% 15,00% 13,97% 19,09% 25,95% 18,44% 23,44% 18,39% 17,03% 21,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,36% 60,87% 78,09% 86,32% 81,79% 67,70% 62,30% 55,31% 44,01% 43,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 472,73% 211,11% 337,50% 531,25% 400,00% 457,14% 288,46% 432,26% 328,57% 229,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...