Visa allt om Aivatgus AB
Visa allt om Aivatgus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 130 486 344 590 290 333 211 885 128 408 45 120 14 705 22 836 54 498 31 903
Övrig omsättning - - - 29 - 4 4 124 200 300
Rörelseresultat (EBIT) 1 369 2 367 4 148 1 657 6 980 633 -1 892 -1 004 6 321 5 581
Resultat efter finansnetto 1 367 2 581 4 494 2 255 7 663 643 -573 -1 734 6 638 5 741
Årets resultat 406 2 955 3 483 1 641 5 611 446 734 -1 734 3 350 2 996
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 931 1 311 796 82 126 103 291 508 585
Omsättningstillgångar 13 177 68 400 65 110 51 527 45 675 22 657 10 445 11 233 19 855 17 527
Tillgångar 13 832 69 331 66 421 52 322 45 757 22 785 10 548 11 524 20 362 18 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 785 9 379 10 324 9 841 10 900 5 289 3 394 2 659 5 393 7 043
Obeskattade reserver 0 0 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 5 020 5 020 3 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 046 59 952 54 862 41 246 33 622 16 261 5 919 3 844 9 949 7 669
Skulder och eget kapital 13 832 69 331 66 421 52 322 45 757 22 785 10 548 11 524 20 362 18 112
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 583 1 801 1 911 1 401 - 1 206 583 1 683 1 863 1 423
Varav tantiem till styrelse & VD - 116 265 - - - - - 373 190
Löner till övriga anställda 3 190 3 309 3 827 3 720 7 791 4 699 3 087 4 649 6 789 4 588
Varav resultatlön till övriga anställda - 31 368 - - - - - 1 615 535
Sociala kostnader 2 254 2 385 2 572 2 077 3 108 2 202 1 550 2 997 3 046 2 661
Utdelning till aktieägare 0 2 000 2 500 3 000 2 700 0 1 300 1 300 1 000 5 000
Omsättning 130 486 344 590 290 333 211 914 128 408 45 124 14 709 22 960 54 698 32 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 10 9 10 12 8 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 311 38 288 29 033 23 543 12 841 3 760 1 838 1 903 4 192 2 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 892 851 832 812 1 099 681 655 772 933 788
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 646 2 788 4 726 2 002 7 038 719 -1 690 -787 6 550 5 780
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,13% 18,69% 37,02% 65,01% 184,59% 206,83% -35,61% -58,10% 70,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,90% 3,72% 6,80% 4,33% 16,75% 2,84% -5,41% -4,49% 32,80% 31,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% 0,75% 1,56% 1,07% 5,97% 1,43% -3,88% -2,27% 12,25% 18,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,46% 2,45% 3,53% 4,85% 9,39% 14,18% 30,78% 32,36% 18,18% 30,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,28% 13,53% 16,99% 20,55% 25,81% 27,21% 40,81% 54,44% 44,24% 52,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 217,95% 114,09% 118,68% 124,93% 135,85% 139,33% 176,47% 292,22% 199,57% 228,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...