Visa allt om Collector AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 049 000 2 529 000 2 554 000 2 321 000 1 933 000 1 513 000 1 187 000 916 211 0 590 396
Övrig omsättning 16 000 25 000 419 000 0 0 0 0 120 697 543 256
Rörelseresultat (EBIT) 1 854 000 1 254 000 -52 000 914 000 784 000 599 000 449 000 337 997 254 088 213 189
Resultat efter finansnetto 970 000 395 000 -52 000 721 000 668 000 521 000 371 000 243 684 191 368 146 396
Årets resultat 766 000 291 000 -8 000 566 000 517 000 405 000 286 000 188 133 148 200 114 344
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 627 000 280 000 332 000 14 241 000 10 799 000 8 004 000 4 948 000 3 204 083 2 567 250 1 743 816
Omsättningstillgångar 43 838 000 37 697 000 37 104 000 15 577 000 11 572 000 7 151 000 5 109 000 3 356 937 2 220 591 1 873 776
Tillgångar 44 465 000 37 977 000 37 436 000 29 818 000 22 371 000 15 155 000 10 057 000 6 561 020 4 787 841 3 617 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 990 000 4 770 000 3 467 000 3 475 000 3 079 000 2 566 000 1 649 000 994 583 635 420 507 746
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 121 000 0 0 0 0 34 757
Långfristiga skulder 0 0 3 593 000 1 736 000 1 610 000 206 000 311 000 563 150 330 214 195 230
Kortfristiga skulder 38 475 000 33 207 000 30 376 000 24 607 000 17 561 000 12 383 000 8 097 000 5 003 285 3 822 207 2 875 507
Skulder och eget kapital 44 465 000 37 977 000 37 436 000 29 818 000 22 371 000 15 155 000 10 057 000 6 561 020 4 787 841 3 617 592
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 25 000 25 000 16 000 15 000 7 000 6 900 6 700 5 535 5 378 5 223
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 169 000 158 000 180 000 205 000 188 000 149 600 119 700 100 778 87 253 78 478
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader 86 000 71 000 81 000 86 000 74 000 60 000 48 700 39 819 26 247 31 808
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 065 000 2 554 000 2 973 000 2 321 000 1 933 000 1 513 000 1 187 000 916 331 697 543 590 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 301 321 371 390 376 329 264 229 201 183
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 130 7 879 6 884 5 951 5 141 4 599 4 496 4 001 - 3 226
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 947 916 854 731 654 641 655 698 691 650
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 945 000 1 348 000 231 000 997 000 844 000 639 000 477 000 359 921 273 351 236 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,56% -0,98% 10,04% 20,07% 27,76% 27,46% 29,56% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% 3,30% -0,14% 3,09% 3,54% 3,96% 4,48% 5,22% - 6,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 60,81% 49,58% -2,04% 39,72% 40,97% 39,66% 37,99% 37,40% - 38,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 175,89% 177,54% 263,43% -389,06% -309,83% -345,80% -251,73% -179,69% - -169,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,47% 12,56% 9,26% 11,65% 13,76% 16,93% 16,40% 15,16% 13,27% 14,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,94% 113,52% 122,15% 63,30% 65,90% 57,75% 63,10% 67,09% 58,10% 65,16%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 67 000 76 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 94 000 79 000 65 000 53 000 39 107 42 547 27 177
Rörelseresultat (EBIT) -7 000 -8 000 -13 000 -12 000 -10 000 -11 000 -8 000 -5 354 -3 992 -3 010
Resultat efter finansnetto 27 000 42 000 154 000 -17 000 -5 000 -11 000 -8 000 -6 385 11 539 -13 963
Årets resultat 33 000 52 000 187 000 7 000 9 000 5 000 32 000 34 5 276 7 626
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 459 000 2 765 000 1 522 000 1 510 000 1 417 000 1 341 000 781 000 428 559 225 603 235 488
Omsättningstillgångar 71 000 145 000 308 000 80 000 73 000 51 000 58 000 33 085 15 780 11 277
Tillgångar 2 529 000 2 911 000 1 830 000 1 590 000 1 490 000 1 392 000 839 000 461 644 241 383 246 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 524 000 2 491 000 1 426 000 1 238 000 1 232 000 1 223 000 711 000 306 477 135 237 121 761
Obeskattade reserver 0 0 0 3 000 4 000 4 000 4 000 13 823 13 723 12 301
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 92 000 89 000 87 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 000 421 000 312 000 260 000 165 000 165 000 124 000 141 344 92 423 112 703
Skulder och eget kapital 2 529 000 2 911 000 1 830 000 1 590 000 1 490 000 1 392 000 839 000 461 644 241 383 246 765
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 1 800 1 100 - 850 1 050
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 700 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 2 000 2 000 - 0 0 600 400 220 330 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 125 29 948 0
Omsättning 67 000 76 000 90 000 94 000 79 000 65 000 53 000 39 107 42 547 27 177
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 000 -4 000 -1 000 1 000 3 000 2 000 4 000 4 567 4 059 2 749
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,84% -15,56% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,07% 1,65% 8,91% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,30% 63,16% 181,11% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 98,51% -363,16% -4,44% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,80% 85,57% 77,92% 78,01% 82,89% 88,08% 85,12% 68,72% 60,46% 53,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 420,00% 34,44% 98,72% 30,77% 44,24% 30,91% 46,77% 23,41% 17,07% 10,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!