Visa allt om Gislaved Elmotorservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 383 4 371 4 010 4 334 4 028 3 657 3 521 3 691 4 476 4 549
Övrig omsättning 451 2 35 29 14 14 28 14 14 131
Rörelseresultat (EBIT) 102 111 80 364 490 296 306 271 397 463
Resultat efter finansnetto 72 69 43 319 424 208 195 152 255 277
Årets resultat 59 36 19 183 247 126 122 152 257 282
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 867 987 1 109 1 234 1 374 1 479 1 609 1 662 1 741 1 856
Omsättningstillgångar 1 441 1 793 1 872 1 629 1 687 1 392 1 393 1 550 1 290 1 306
Tillgångar 2 308 2 780 2 981 2 863 3 061 2 871 3 002 3 212 3 031 3 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 339 1 279 1 244 1 444 1 261 1 014 888 886 734 477
Obeskattade reserver 295 302 282 281 204 97 52 0 0 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 315 375 570 573 891 1 142 1 276 1 685 1 813 1 930
Kortfristiga skulder 360 824 885 564 705 618 787 641 484 753
Skulder och eget kapital 2 308 2 780 2 981 2 863 3 061 2 871 3 002 3 212 3 031 3 162
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 658 782 758 763 810 1 009
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 345 290 282 268 276 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 460 455 406 428 437 503
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 834 4 373 4 045 4 363 4 042 3 671 3 549 3 705 4 490 4 680
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 128 1 457 1 337 1 445 1 343 1 219 1 174 1 230 1 119 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 563 573 566 495 516 493 492 385 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 234 218 505 627 430 441 389 511 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,60% 9,00% -7,48% 7,60% 10,14% 3,86% -4,61% -17,54% -1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,46% 4,03% 2,72% 12,78% 16,01% 10,31% 10,23% 8,44% 13,76% 14,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,04% 2,56% 2,02% 8,44% 12,16% 8,09% 8,72% 7,34% 9,32% 10,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,24% 58,50% 66,11% 65,41% 68,12% 69,87% 71,09% 66,78% 59,45% 67,86%
Rörelsekapital/omsättning 31,95% 22,17% 24,61% 24,57% 24,38% 21,16% 17,21% 24,63% 18,01% 12,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,99% 54,48% 49,11% 58,09% 46,39% 37,95% 30,93% 27,58% 24,22% 15,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,56% 119,66% 115,48% 138,30% 135,32% 96,28% 85,26% 117,63% 98,35% 74,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...