Visa allt om Christer Nilsson Chark AB
Visa allt om Christer Nilsson Chark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 941 5 001 4 698 3 820 3 730 3 422 2 931 3 019 3 251 3 557
Övrig omsättning 408 326 267 133 194 71 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 247 -34 82 -1 28 43 -172 42 87 30
Resultat efter finansnetto 259 1 82 -7 22 47 -167 40 95 43
Årets resultat 142 -1 82 7 23 33 -158 41 87 97
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 264 321 55 76 102 29 44 77 119
Omsättningstillgångar 795 595 572 429 398 441 713 950 944 878
Tillgångar 1 085 859 894 484 474 543 741 994 1 021 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 193 194 112 105 83 50 625 584 497
Obeskattade reserver 74 0 0 0 14 15 0 10 27 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 70 150 340 35 59 83 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 651 516 359 337 296 363 691 360 410 444
Skulder och eget kapital 1 085 859 894 484 474 543 741 994 1 021 996
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 240 213 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 454 1 147 1 022 1 084 908 876 671 643 675
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 525 381 362 323 289 270 252 280 323
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 349 5 327 4 965 3 953 3 924 3 493 2 931 3 019 3 251 3 557
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 000 940 764 746 856 977 1 006 1 084 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 399 306 280 282 301 384 393 382 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 275 -7 107 20 54 62 -156 75 167 171
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,80% 6,45% 22,98% 2,41% 9,00% 16,75% -2,91% -7,14% -8,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,88% 2,10% 11,19% 0,21% 6,12% 9,58% -22,40% 4,23% 9,50% 4,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,54% 0,36% 2,13% 0,03% 0,78% 1,52% -5,66% 1,39% 2,98% 1,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,27% 58,35% 51,75% 50,94% 50,46% 55,99% 57,97% 60,52% 57,40% 58,05%
Rörelsekapital/omsättning 2,42% 1,58% 4,53% 2,41% 2,73% 2,28% 0,75% 19,54% 16,43% 12,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,14% 22,47% 21,70% 23,14% 24,33% 17,32% 6,75% 63,62% 59,10% 53,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,29% 100,19% 120,89% 107,12% 104,73% 95,32% 93,49% 249,72% 212,93% 182,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...