Visa allt om Academic Work Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 407 075 1 132 797 1 084 254 1 335 217 1 818 237 1 710 590 1 540 551 1 394 266 1 214 763 1 143 450
Övrig omsättning 7 570 7 258 1 587 3 197 1 432 307 776 678 926 616
Rörelseresultat (EBIT) 61 932 52 233 89 515 84 651 90 764 146 712 94 313 97 663 60 863 66 654
Resultat efter finansnetto 63 199 52 362 89 486 85 048 91 054 146 919 94 573 97 714 60 876 67 195
Årets resultat 9 910 10 289 -4 875 3 375 73 515 12 709 11 108 75 944 630 53 178
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 331 16 610 20 844 21 931 9 823 7 378 10 407 13 982 15 609 13 428
Omsättningstillgångar 442 301 317 814 418 813 384 569 686 252 358 856 480 048 818 676 312 121 209 923
Tillgångar 452 633 334 424 439 657 406 501 696 075 366 233 490 455 832 659 327 730 223 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 839 196 929 186 640 191 515 188 141 114 626 101 917 90 809 14 865 14 235
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 19 630 18 349 15 329 18 045 19 202 21 213 21 249 19 206 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 226 164 119 146 237 688 196 940 488 732 230 394 367 289 722 643 312 865 209 117
Skulder och eget kapital 452 633 334 424 439 657 406 501 696 075 366 233 490 455 832 659 327 730 223 352
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 178 317 166 700 147 865 192 364 222 848 225 875 228 750 234 665 231 237 226 853
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 50 743 50 332 50 551 65 372 77 659 77 110 76 608 64 139 52 842 54 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 414 645 1 140 055 1 085 841 1 338 414 1 819 669 1 710 897 1 541 327 1 394 944 1 215 689 1 144 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 565 529 469 641 748 746 766 807 781 756
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 490 2 141 2 312 2 083 2 431 2 293 2 011 1 728 1 555 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 439 452 455 434 439 425 395 384 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 827 56 148 93 851 88 657 93 933 150 857 99 807 102 796 65 070 70 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,21% 4,48% -18,80% -26,57% 6,29% 11,04% 10,49% 14,78% 6,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,99% 15,66% 20,42% 20,94% 13,11% 40,16% 19,34% 11,78% 18,74% 30,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,50% 4,62% 8,28% 6,38% 5,02% 8,60% 6,16% 7,04% 5,06% 5,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,36% 17,54% 16,71% 14,05% 10,86% 7,51% 7,32% 6,89% -0,06% 0,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,70% 58,89% 42,45% 47,11% 27,03% 31,30% 20,78% 10,91% 4,54% 6,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,57% 266,74% 176,20% 195,27% 140,41% 155,76% 130,70% 113,29% 99,76% 100,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!