Visa allt om CanPac AB
Visa allt om CanPac AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 106 691 520 269 458 607 704 1 031 772 670
Övrig omsättning - 811 61 61 25 - - - 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -164 1 083 89 -55 -39 -208 -222 315 141 106
Resultat efter finansnetto -166 1 380 -311 802 474 251 48 583 524 -457
Årets resultat -60 718 -355 802 474 251 48 583 524 -457
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 480 5 280 10 920 13 527 7 436 7 899 8 622 15 045 13 504 13 654
Omsättningstillgångar 1 813 12 560 5 864 3 623 9 125 8 509 8 051 2 037 3 471 3 184
Tillgångar 17 293 17 840 16 784 17 150 16 561 16 408 16 673 17 083 16 975 16 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 692 17 015 16 497 17 088 16 442 16 288 16 562 17 014 16 926 16 778
Obeskattade reserver 331 443 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 271 382 288 62 119 120 111 69 50 60
Skulder och eget kapital 17 293 17 840 16 784 17 150 16 561 16 408 16 673 17 083 16 975 16 838
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 25 90 0 30 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 40 30 30 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 13 9 15 21 41 11 30 23
Utdelning till aktieägare 169 163 160 156 156 150 143 128 127 488
Omsättning 106 1 502 581 330 483 607 704 1 031 789 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 53 346 260 135 229 304 352 1 031 772 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 33 - 27 24 26 31 82 15 60 66
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -164 1 140 155 34 70 -90 -93 463 340 295
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,66% 32,88% 93,31% -41,27% -24,55% -13,78% -31,72% 33,55% 15,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,91% 7,75% 2,20% 4,70% 2,89% 1,56% 0,32% 3,59% 3,22% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -148,11% 200,14% 71,15% 299,63% 104,59% 42,17% 7,67% 59,46% 70,73% 30,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,40% 97,40% 91,35% 96,28% 93,89% 71,66% 84,94% 83,41% 96,37% 99,10%
Rörelsekapital/omsättning 1 454,72% 1 762,37% 1 072,31% 1 323,79% 1 966,38% 1 382,04% 1 127,84% 190,88% 443,13% 466,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,02% 97,31% 98,29% 99,64% 99,28% 99,27% 99,33% 99,60% 99,71% 99,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 669,00% 3 287,96% 2 036,11% 5 843,55% 7 668,07% 7 090,83% 7 253,15% 2 952,17% 6 942,00% 5 306,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...