Visa allt om Tannsele Lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Tannsele Lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 703 2 605 3 092 2 923 3 067 2 988 2 365 2 459 2 690 2 377
Övrig omsättning 241 259 278 357 318 252 253 550 402 375
Rörelseresultat (EBIT) 2 77 -90 132 -250 330 -13 75 478 118
Resultat efter finansnetto -55 37 -146 248 -293 301 -42 17 452 88
Årets resultat 18 58 14 114 38 135 29 26 108 85
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 348 1 679 1 943 2 206 2 221 2 112 2 088 2 306 1 811 1 288
Omsättningstillgångar 2 168 1 934 1 870 2 009 1 392 1 573 1 400 1 443 1 518 1 165
Tillgångar 3 516 3 613 3 813 4 216 3 612 3 686 3 488 3 748 3 329 2 454
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 207 1 189 1 131 1 117 1 003 965 830 801 775 708
Obeskattade reserver 338 416 448 608 471 813 697 769 798 515
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 653 1 066 1 017 1 128 1 001 901 1 057 1 071 999 729
Kortfristiga skulder 1 318 942 1 216 1 362 1 136 1 006 904 1 107 756 502
Skulder och eget kapital 3 516 3 613 3 813 4 216 3 612 3 686 3 488 3 748 3 329 2 454
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 510 455 468 501 415
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 295 513 546 545 561 0 0 20 17 7
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 121 184 193 201 198 185 169 178 190 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Omsättning 2 944 2 864 3 370 3 280 3 385 3 240 2 618 3 009 3 092 2 752
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 352 1 303 1 546 1 462 1 534 1 494 1 183 1 230 1 345 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 216 355 376 376 384 348 312 334 354 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 363 366 213 523 159 692 342 400 690 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,76% -15,75% 5,78% -4,70% 2,64% 26,34% -3,82% -8,59% 13,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,46% 2,91% -1,31% 7,83% -6,28% 9,47% -0,03% 2,37% 14,93% 5,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,59% 4,03% -1,62% 11,29% -7,40% 11,68% -0,04% 3,62% 18,48% 5,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,09% 56,51% 100,00% 100,00% 47,93% 59,57% 50,19% 48,07% 55,65% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,45% 38,08% 21,15% 22,13% 8,35% 18,98% 20,97% 13,66% 28,33% 27,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,83% 41,89% 38,83% 37,12% 37,38% 42,44% 38,52% 36,14% 40,54% 43,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,23% 85,46% 67,52% 54,92% 57,66% 77,73% 83,63% 69,47% 122,49% 141,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...