Visa allt om Webhallen Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 1 846 755 1 872 345 1 793 579 1 550 425 1 253 004 721 251 930 502 813 418 718 812 612 299
Övrig omsättning 3 589 5 168 3 147 3 888 2 720 1 165 1 933 1 227 623 420
Rörelseresultat (EBIT) -55 363 -40 161 -4 475 13 853 16 716 9 539 12 273 16 515 19 046 17 900
Resultat efter finansnetto -56 980 -42 695 -5 017 13 362 16 263 9 665 12 798 18 399 20 221 18 024
Årets resultat -56 980 -43 670 -4 042 -382 -332 7 498 9 139 13 505 18 537 14 774
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 877 46 128 49 919 30 290 23 518 10 565 40 134 44 993 29 444 34 220
Omsättningstillgångar 439 911 461 269 503 745 403 590 319 090 251 970 152 152 130 267 131 528 91 903
Tillgångar 474 788 507 397 553 663 433 880 342 608 262 535 192 286 175 260 160 972 126 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 707 49 688 93 357 86 400 73 781 70 974 121 475 112 336 98 831 80 295
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 95 95 4 991
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 000 37 000 37 000 50 745 48 908 15 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 445 081 420 709 423 305 296 736 219 918 176 562 70 810 62 829 62 046 40 838
Skulder och eget kapital 474 788 507 397 553 663 433 880 342 608 262 535 192 286 175 260 160 972 126 123
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 2 870 2 764 2 236 937 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 90 001 88 722 76 861 63 870 51 565 31 293 43 940 37 355 31 177 29 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 34 547 35 020 29 870 21 070 1 745 8 790 12 535 11 286 8 895 6 302
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 850 344 1 877 513 1 796 726 1 554 313 1 255 724 722 416 932 435 814 645 719 435 612 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 222 233 200 176 164 140 123 124 145 118
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 319 8 036 8 968 8 809 7 640 5 152 7 565 6 560 4 957 5 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 545 546 491 413 290 466 398 281 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -40 231 -25 666 5 718 21 290 20 729 11 479 14 704 18 283 19 686 18 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,37% 4,39% 15,68% 23,74% 73,73% - 14,39% 13,16% 17,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,63% -7,91% -0,78% 3,20% 4,90% 3,72% 7,14% 10,50% 12,58% 14,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,99% -2,14% -0,24% 0,90% 1,34% 1,36% 1,47% 2,26% 2,82% 2,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,32% 10,53% 10,63% 10,82% 10,74% 11,01% 11,45% 11,73% 12,01% 14,34%
Rörelsekapital/omsättning -0,28% 2,17% 4,48% 6,89% 7,91% 10,46% 8,74% 8,29% 9,67% 8,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,57% 9,79% 16,86% 19,91% 21,54% 27,03% 63,17% 64,14% 61,44% 66,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,60% 32,84% 20,31% 41,44% 48,67% 47,70% 71,17% 77,45% 103,19% 101,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...