Visa allt om Next Development AB
Visa allt om Next Development AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 377 3 192 2 061 526 410 1 944 997 1 199 1 621 1 931
Övrig omsättning - - - - - 42 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 516 2 472 1 250 135 11 321 -157 10 241 183
Resultat efter finansnetto 521 2 487 1 215 79 -269 325 -146 60 312 255
Årets resultat 336 1 458 743 46 -284 157 -45 33 183 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 477 1 077 766 372 186 448 448 460 723 485
Omsättningstillgångar 958 3 286 1 637 558 688 719 481 639 359 674
Tillgångar 4 435 4 363 2 403 930 875 1 167 929 1 099 1 082 1 159
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 868 2 632 1 274 531 485 769 612 658 624 561
Obeskattade reserver 1 213 1 139 533 288 295 296 202 301 303 259
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 354 592 596 110 94 103 115 140 154 339
Skulder och eget kapital 4 435 4 363 2 403 930 875 1 167 929 1 099 1 082 1 159
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 265 265 - 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 3 242 160 200 - 491
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 0 0 1 88 148 156 - 251
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 0 120
Omsättning 1 377 3 192 2 061 526 410 1 986 997 1 199 1 621 1 931
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 - 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 689 1 596 1 031 263 205 972 499 600 - 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 20 31 31 32 37 186 304 330 - 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 516 2 472 1 250 135 13 327 -148 24 268 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,86% 54,88% 291,83% 28,29% -78,91% 94,98% -16,85% -26,03% -16,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,77% 57,02% 52,18% 14,95% 2,29% 27,76% -15,72% 5,46% 28,93% 21,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,91% 77,94% 60,84% 26,43% 4,88% 16,67% -14,64% 5,00% 19,31% 13,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,12% 89,13% 75,25% 84,60% 86,34% 56,43% 94,58% 93,74% 100,00% 95,08%
Rörelsekapital/omsättning 43,86% 84,40% 50,51% 85,17% 144,88% 31,69% 36,71% 41,62% 12,65% 17,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,00% 80,69% 70,32% 81,25% 80,28% 84,59% 81,90% 80,06% 77,83% 64,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,62% 555,07% 274,66% 507,27% 725,53% 690,29% 408,70% 452,14% 222,08% 196,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...