Visa allt om Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB
Visa allt om Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 304 5 199 3 824 3 230 3 215 3 415 4 316 3 699 2 008 1 597
Övrig omsättning - 106 7 4 - 98 126 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 638 1 905 1 776 1 007 1 096 739 753 681 270 -8
Resultat efter finansnetto 638 1 717 1 663 941 1 090 740 761 719 241 -37
Årets resultat 364 1 155 995 515 594 405 413 376 138 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 8 383 7 431 3 545 801 997 1 066 429 439 547
Omsättningstillgångar 6 523 885 1 297 2 543 2 389 1 686 1 132 1 083 436 356
Tillgångar 6 628 9 268 8 727 6 088 3 190 2 683 2 197 1 512 875 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 791 4 427 3 382 2 387 1 871 1 330 1 155 742 367 447
Obeskattade reserver 1 758 1 790 1 530 1 150 912 634 446 252 56 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 2 675 3 518 2 248 135 103 70 159 350 253
Kortfristiga skulder 58 376 297 303 272 616 526 359 102 203
Skulder och eget kapital 6 628 9 268 8 727 6 088 3 190 2 683 2 197 1 512 875 903
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 388 330 311 300 300 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 846 491 591 224 336 436 200 131 71
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 516 306 342 327 371 454 300 261 164
Utdelning till aktieägare 800 900 500 380 0 0 0 0 0 120
Omsättning 2 304 5 305 3 831 3 234 3 215 3 513 4 442 3 699 2 008 1 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 152 2 600 1 912 1 615 1 608 1 138 1 439 1 850 1 004 799
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 432 713 405 478 490 363 442 439 363 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 688 1 970 1 891 1 148 1 239 887 949 841 415 139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,68% 35,96% 18,39% 0,47% -5,86% -20,88% 16,68% 84,21% 25,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,63% 20,58% 20,35% 16,54% 34,36% 27,62% 34,68% 47,55% 30,86% -0,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,69% 36,68% 46,44% 31,18% 34,09% 21,70% 17,66% 19,44% 13,45% -0,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,99% 75,36% 81,54% 81,42% 84,17% 73,24% 67,54% 62,23% 80,78% 71,95%
Rörelsekapital/omsättning 280,60% 9,79% 26,15% 69,35% 65,85% 31,33% 14,04% 19,57% 16,63% 9,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,97% 62,83% 52,43% 53,13% 79,72% 66,99% 67,53% 61,07% 46,55% 49,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 246,55% 235,37% 436,70% 839,27% 878,31% 273,70% 215,21% 301,67% 427,45% 175,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...