Visa allt om LEAB Undertak AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 24 967 22 914 22 063 44 763 39 093 35 717 20 094 31 689 15 611 15 239
Övrig omsättning 151 189 444 157 110 159 458 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 219 1 011 214 2 076 480 1 243 549 838 1 025 618
Resultat efter finansnetto 211 1 007 208 2 071 452 1 222 530 780 997 599
Årets resultat 157 706 98 873 392 851 312 396 722 420
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 599 455 312 233 259 256 1 776 92 179 134
Omsättningstillgångar 8 325 10 362 9 852 14 676 9 474 8 880 5 435 7 537 4 989 4 287
Tillgångar 8 924 10 817 10 164 14 909 9 733 9 136 7 211 7 629 5 168 4 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 852 1 895 2 688 3 491 2 718 2 326 1 946 1 634 1 237 1 244
Obeskattade reserver 1 681 1 773 1 689 1 689 989 1 057 963 871 657 657
Avsättningar (tkr) 681 457 234 55 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 710 6 692 5 553 9 674 6 026 5 753 4 302 5 124 3 274 2 520
Skulder och eget kapital 8 924 10 817 10 164 14 909 9 733 9 136 7 211 7 629 5 168 4 421
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 420 725 420 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 5 484 5 864 3 944 8 582 3 433 3 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 434 2 492 1 856 3 700 1 713 1 648
Utdelning till aktieägare 0 200 1 500 900 100 0 400 0 0 0
Omsättning 25 118 23 103 22 507 44 920 39 203 35 876 20 552 31 689 15 611 15 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 13 17 17 17 18 13 17 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 248 1 763 1 298 2 633 2 300 1 984 1 546 1 864 1 115 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 761 622 568 476 475 494 797 426 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 232 1 071 279 2 146 551 1 321 598 925 1 091 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,96% 3,86% -50,71% 14,50% 9,45% 77,75% -36,59% 102,99% 2,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,45% 9,35% 2,12% 13,92% 4,93% 13,61% 7,63% 11,00% 19,83% 13,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% 4,41% 0,97% 4,64% 1,23% 3,48% 2,74% 2,65% 6,57% 4,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,80% 57,11% 60,36% 41,98% 33,09% 30,93% 100,00% 54,83% 64,60% 50,14%
Rörelsekapital/omsättning 14,48% 16,02% 19,49% 11,17% 8,82% 8,75% 5,64% 7,61% 10,99% 11,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,45% 30,30% 39,41% 32,25% 35,85% 34,48% 37,40% 29,83% 33,31% 39,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,62% 134,73% 151,67% 137,80% 130,83% 112,60% 102,37% 131,32% 126,57% 138,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...