Visa allt om Lilla Klippet Sofie Warnicke AB
Visa allt om Lilla Klippet Sofie Warnicke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 117 1 252 1 295 1 268 1 324 1 542 1 462 1 459 1 388 1 179
Övrig omsättning 24 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 139 66 35 71 123 120 154 114 135
Resultat efter finansnetto 73 139 66 35 71 123 123 154 117 135
Årets resultat 56 108 51 25 52 90 87 110 84 97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 22 32 34 44 18 14 7 12
Omsättningstillgångar 351 368 295 283 286 439 532 490 528 453
Tillgångar 351 379 317 315 320 484 551 504 535 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 250 182 156 206 254 249 282 265 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 128 134 159 114 230 302 221 271 196
Skulder och eget kapital 351 379 317 315 320 484 551 504 535 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 288 288 288 297 290 296 306 326
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 491 519 290 280 300 396 322 336 304 64
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 171 172 221 203 33 192 181 214 217 139
Utdelning till aktieägare 50 100 40 25 75 100 85 120 92 89
Omsättning 1 141 1 252 1 295 1 268 1 324 1 542 1 462 1 459 1 388 1 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 559 417 432 423 662 514 487 730 694 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 234 268 264 387 303 269 422 409 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 77 150 77 48 82 134 126 159 119 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,78% -3,32% 2,13% -4,23% -14,14% 5,47% 0,21% 5,12% 17,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,08% 36,68% 20,82% 11,11% 22,19% 25,41% 22,32% 30,56% 21,87% 29,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,62% 11,10% 5,10% 2,76% 5,36% 7,98% 8,41% 10,56% 8,43% 11,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,26% 89,78% 89,73% 87,46% 87,39% 85,28% 84,20% 87,66% 87,68% 84,31%
Rörelsekapital/omsättning 18,53% 19,17% 12,43% 9,78% 12,99% 13,55% 15,73% 18,44% 18,52% 21,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,69% 65,96% 57,41% 49,52% 64,38% 52,48% 45,19% 55,95% 49,53% 57,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,50% 225,00% 159,70% 136,48% 182,46% 151,30% 147,02% 171,04% 160,15% 188,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...