Visa allt om Nordic Souvenir AB
Visa allt om Nordic Souvenir AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 876 35 088 34 128 35 189 39 554 40 780 38 062 34 792 36 665 33 159
Övrig omsättning - - - 366 1 193 226 1 225 860 1 394 716
Rörelseresultat (EBIT) 3 577 5 290 2 332 684 6 420 6 764 5 370 5 290 8 272 6 152
Resultat efter finansnetto 3 340 4 980 2 305 1 089 6 428 6 749 5 243 5 218 8 305 6 239
Årets resultat 1 861 3 870 2 707 1 590 3 391 3 540 4 468 3 238 4 944 3 034
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 398 6 291 10 767 11 543 8 424 7 403 7 646 7 476 4 759 5 370
Omsättningstillgångar 30 558 36 232 27 073 26 573 30 243 29 508 26 217 27 512 28 028 22 328
Tillgångar 36 956 42 523 37 840 38 116 38 667 36 911 33 864 34 988 32 787 27 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 710 31 149 28 279 26 572 25 982 25 591 24 551 22 584 21 847 19 902
Obeskattade reserver 7 917 7 014 7 073 8 300 9 176 8 344 6 456 7 178 6 434 5 099
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 328 4 360 2 488 3 244 3 509 2 976 2 856 5 226 4 506 2 696
Skulder och eget kapital 36 956 42 523 37 840 38 116 38 667 36 911 33 864 34 988 32 787 27 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 537 1 373 1 060 1 048 1 001
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 6 253 6 966 7 809 7 121 5 499 5 558 5 511 4 992 4 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 360 2 496 3 026 2 969 2 810 2 523 2 218 2 214 2 451
Utdelning till aktieägare 3 100 0 1 000 1 000 1 000 3 000 1 950 2 000 2 500 3 000
Omsättning 37 876 35 088 34 128 35 555 40 747 41 006 39 287 35 652 38 059 33 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 20 22 19 19 21 20 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 104 2 064 1 706 1 600 2 082 2 146 1 812 1 740 1 930 1 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 520 482 493 531 518 450 439 434 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 075 5 749 2 952 1 156 6 767 7 364 5 970 6 002 9 077 6 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,95% 2,81% -3,02% -11,04% -3,01% 7,14% 9,40% -5,11% 10,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,72% 12,48% 6,25% 3,11% 16,87% 18,61% 15,99% 15,38% 25,78% 22,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,48% 15,12% 6,93% 3,36% 16,49% 16,84% 14,23% 15,47% 23,05% 19,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 40,16% 42,75% 44,45% 42,39% 42,34% 46,63% 44,13%
Rörelsekapital/omsättning 61,33% 90,83% 72,04% 66,30% 67,59% 65,06% 61,38% 64,05% 64,15% 59,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,46% 86,12% 89,31% 86,70% 84,68% 85,99% 86,55% 79,67% 80,76% 85,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,91% 393,14% 384,53% 311,16% 404,47% 480,44% 386,20% 199,27% 279,16% 423,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...