Visa allt om Advokatbyrån Tore Brandtler AB
Visa allt om Advokatbyrån Tore Brandtler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 395 2 628 2 112 2 288 2 502 2 501 2 496 2 330 2 074 1 959
Övrig omsättning - - 33 - - 28 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 567 672 360 287 47 291 104 145 95 81
Resultat efter finansnetto 600 780 394 288 42 288 253 -609 143 350
Årets resultat 463 616 303 221 37 291 322 -618 103 269
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 117 151 127 8 8 10 176 243 310
Omsättningstillgångar 1 957 1 408 864 616 721 1 065 1 370 1 409 2 715 2 545
Tillgångar 2 039 1 525 1 016 743 728 1 072 1 380 1 585 2 958 2 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 912 899 534 380 309 522 481 210 1 077 1 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 71 97 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 127 626 360 362 419 550 896 1 304 1 784 1 541
Skulder och eget kapital 2 039 1 525 1 016 743 728 1 072 1 380 1 585 2 958 2 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 008 904 1 055 889 702 855
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 062 940 1 016 322 323 311 318 333 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 128 108 266 377 347 381 411 366 432
Utdelning till aktieägare 500 450 250 150 150 250 250 50 250 235
Omsättning 2 395 2 628 2 145 2 288 2 502 2 529 2 497 2 330 2 074 1 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 198 1 314 1 056 1 144 1 251 1 251 1 248 1 165 1 037 1 959
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 612 542 660 874 799 886 816 711 1 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 601 706 380 287 47 291 112 212 162 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,87% 24,43% -7,69% -8,55% 0,04% 0,20% 7,12% 12,34% 5,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,48% 51,34% 39,07% 38,76% 6,73% 27,24% 54,71% 9,15% 7,00% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,09% 29,79% 18,80% 12,59% 1,96% 11,68% 30,25% 6,22% 9,98% 21,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,66% 29,76% 23,86% 11,10% 12,07% 20,59% 18,99% 4,51% 44,89% 51,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,73% 58,95% 52,56% 51,14% 42,45% 48,69% 34,96% 16,55% 38,77% 44,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,65% 224,92% 240,00% 170,17% 172,08% 193,64% 152,90% 108,05% 152,19% 165,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...