Visa allt om Jan Forell Aktiebolag
Visa allt om Jan Forell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 720 12 204 10 892 11 949 10 410 6 904 5 128 4 800 5 257 2 395
Övrig omsättning - 193 128 571 269 166 156 277 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 371 2 375 1 529 3 121 441 344 -1 173 598 419
Resultat efter finansnetto 2 366 2 361 1 533 3 125 438 340 -1 173 598 408
Årets resultat 1 869 1 833 1 250 1 812 221 172 70 89 309 241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 266 96 18 33 70 67 84 86 6
Omsättningstillgångar 5 282 6 362 6 293 6 595 4 002 2 401 1 995 2 169 2 132 999
Tillgångar 5 485 6 629 6 388 6 613 4 036 2 471 2 062 2 253 2 218 1 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 507 2 518 2 184 2 435 773 702 673 803 764 455
Obeskattade reserver 1 063 1 106 1 105 1 195 404 283 190 295 247 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 915 3 004 3 098 2 983 2 858 1 485 1 200 1 156 1 206 459
Skulder och eget kapital 5 485 6 629 6 388 6 613 4 036 2 471 2 062 2 253 2 218 1 004
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 570 568 577 195 359
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 202 4 556 4 707 4 750 2 576 1 937 1 709 1 270 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 770 1 904 2 001 1 980 1 247 963 820 586 247
Utdelning till aktieägare 2 000 1 880 1 500 0 150 150 50 200 50 0
Omsättning 11 720 12 397 11 020 12 520 10 679 7 070 5 284 5 077 5 257 2 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 7 6 6 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 065 1 109 990 1 086 946 986 855 800 1 051 1 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 565 617 626 625 636 593 531 417 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 434 2 416 1 556 3 136 477 380 27 202 622 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,97% 12,05% -8,85% 14,78% 50,78% 34,63% 6,83% -8,69% 119,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,23% 35,83% 24,03% 47,26% 10,95% 13,92% -0,05% 7,68% 26,96% 41,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,23% 19,46% 14,09% 26,15% 4,25% 4,98% -0,02% 3,60% 11,38% 17,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,15% 96,88% 94,17% 72,91% 80,04%
Rörelsekapital/omsättning 28,73% 27,52% 29,33% 30,23% 10,99% 13,27% 15,50% 21,10% 17,61% 22,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,82% 51,00% 47,68% 50,92% 26,53% 36,85% 39,43% 45,29% 42,46% 51,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,82% 211,78% 203,13% 221,09% 140,03% 161,68% 166,25% 187,63% 176,78% 217,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...