Visa allt om TERMIRON AB
Visa allt om TERMIRON AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 696 2 274 2 656 2 875 2 890 2 915 2 924 3 255 3 168 3 014
Övrig omsättning 459 - - - - - - - 122 80
Rörelseresultat (EBIT) 276 -18 -36 72 54 12 71 92 -79 -75
Resultat efter finansnetto 276 -19 -40 63 42 1 59 77 -91 -86
Årets resultat 275 -19 -40 63 42 1 59 77 -91 -86
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 4 4 4 4 19 4 8 9
Omsättningstillgångar 16 212 127 130 128 127 113 115 100 100
Tillgångar 16 216 131 134 132 131 132 119 107 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -115 -390 -370 -331 -394 -436 -437 -496 -573 -482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 390 145 129 75 40 65 52 18 53
Kortfristiga skulder 0 215 357 335 451 527 505 564 663 537
Skulder och eget kapital 16 216 131 134 132 131 132 119 107 109
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 29 60 0 100 77
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 314 785 884 795 803 701 632 728 733 628
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 84 216 256 221 227 190 259 280 300 250
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 155 2 274 2 656 2 875 2 890 2 915 2 924 3 255 3 290 3 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 696 569 664 719 723 729 731 814 792 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 223 260 236 242 213 214 233 285 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 -18 -36 72 54 12 71 96 -78 -68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,39% -14,38% -7,62% -0,52% -0,86% -0,31% -10,17% 2,75% 5,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1 725,00% -8,33% -27,48% 53,73% 40,91% 9,16% 53,79% 77,31% -73,83% -68,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,66% -0,79% -1,36% 2,50% 1,87% 0,41% 2,43% 2,83% -2,49% -2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,72% 58,22% 55,23% 53,04% 51,70% 49,06% 49,18% 47,47% 45,58% 44,13%
Rörelsekapital/omsättning 2,30% -0,13% -8,66% -7,13% -11,18% -13,72% -13,41% -13,79% -17,77% -14,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -718,75% -180,56% -282,44% -247,01% -298,48% -332,82% -331,06% -416,81% -535,51% -442,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 70,70% 14,85% 16,72% 10,20% 9,87% 8,91% 7,98% 6,03% 10,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...