Visa allt om Kjell & Mariana Restaurang & Catering AB
Visa allt om Kjell & Mariana Restaurang & Catering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 127 3 273 3 666 3 841 3 479 4 196 3 643 3 690 5 528 3 761
Övrig omsättning 268 473 - 9 - - - 14 - -
Rörelseresultat (EBIT) 206 -39 111 390 -91 83 105 -175 126 105
Resultat efter finansnetto 205 -39 111 390 -89 87 105 -173 133 105
Årets resultat 95 78 14 215 -93 58 65 -123 44 70
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 8 16 34 49 44
Omsättningstillgångar 485 655 886 778 703 733 541 666 916 720
Tillgångar 485 655 886 778 704 741 557 700 965 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 273 345 331 116 208 205 140 263 219
Obeskattade reserver 67 0 164 105 0 0 22 0 51 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 201 382 378 342 588 533 329 560 652 542
Skulder och eget kapital 485 655 886 778 704 741 557 700 965 764
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 405 420 617 710 666 686 636
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 260 847 403 539 661 332 123 409 340
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 697 672 653 681 423 615 634 736 558
Utdelning till aktieägare 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 395 3 746 3 666 3 850 3 479 4 196 3 643 3 704 5 528 3 761
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 6 5 6 4 3 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 625 655 611 640 696 699 911 1 230 1 106 940
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 320 394 258 245 329 325 422 508 390 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 -39 111 392 -84 91 123 -153 147 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,46% -10,72% -4,56% 10,41% -17,09% 15,18% -1,27% -33,25% 46,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,47% -5,95% 12,53% 50,13% -12,50% 11,74% 19,03% -24,86% 13,89% 13,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,59% -1,19% 3,03% 10,15% -2,53% 2,07% 2,91% -4,72% 2,42% 2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,30% 63,03% 65,71% 61,55% 62,43% 61,56% 62,39% 58,59% 60,04% 62,19%
Rörelsekapital/omsättning 9,08% 8,34% 13,86% 11,35% 3,31% 4,77% 5,82% 2,87% 4,78% 4,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,72% 41,68% 53,38% 53,07% 16,48% 28,07% 39,72% 20,00% 31,06% 28,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,29% 171,47% 234,39% 227,49% 119,56% 137,52% 164,44% 118,93% 137,12% 123,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...