Visa allt om Lira El & Competence AB
Visa allt om Lira El & Competence AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 403 174 606 849 366 868 876 1 045 1 210 959
Övrig omsättning 13 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 74 -168 132 442 75 51 -41 0 69 3
Resultat efter finansnetto 75 -168 131 444 76 52 -42 3 70 3
Årets resultat 69 -168 101 344 55 47 -42 1 69 3
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 119 152 18 35 53 84 21 30 6
Omsättningstillgångar 666 573 925 906 492 493 419 578 472 485
Tillgångar 752 693 1 077 924 527 546 503 599 502 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 712 643 812 710 366 311 264 337 336 266
Obeskattade reserver 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 50 266 213 161 235 240 261 167 225
Skulder och eget kapital 752 693 1 077 924 527 546 503 599 502 491
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 270 270 270 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 219 35 32 40 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 157 216 171 191 183
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 31 0 0
Omsättning 416 174 606 849 366 868 876 1 045 1 210 959
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 868 876 1 045 1 210 959
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 383 526 513 505 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 -135 161 460 93 69 -16 9 80 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 131,61% -71,29% -28,62% 131,97% -57,83% -0,91% -16,17% -13,64% 26,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,97% -24,24% 12,35% 48,16% 14,61% 9,52% -8,15% 0,50% 14,14% 1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,61% -96,55% 21,95% 52,41% 21,04% 5,99% -4,68% 0,29% 5,87% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,88% 67,82% 89,44% 93,64% 94,54% 88,02% 87,44% 77,42% 79,50% 76,02%
Rörelsekapital/omsättning 156,58% 300,57% 108,75% 81,63% 90,44% 29,72% 20,43% 30,33% 25,21% 27,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,20% 92,78% 75,39% 76,84% 69,45% 56,96% 52,49% 56,26% 66,93% 54,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 891,43% 1 138,00% 344,36% 421,13% 301,86% 205,11% 168,33% 214,56% 275,45% 206,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...