Visa allt om K.W. Bruun Autoimport AB
Visa allt om K.W. Bruun Autoimport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 372 369 1 950 864 1 782 146 1 788 265 2 122 993 2 001 839 2 085 302 1 560 662 2 271 477 2 896 527
Övrig omsättning 46 446 40 502 61 581 60 072 33 407 22 329 30 964 14 543 6 288 5 458
Rörelseresultat (EBIT) 109 851 71 909 -18 146 -45 724 5 546 -137 377 -36 227 -57 711 -113 249 72 030
Resultat efter finansnetto 107 201 61 707 -13 893 -68 404 -5 204 -144 003 -36 033 -47 550 -131 063 70 303
Årets resultat 162 992 66 377 -3 193 -64 291 -3 513 -144 003 -36 033 -46 656 6 036 57 129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 567 8 879 14 895 22 279 13 068 3 234 3 101 6 313 12 100 11 549
Omsättningstillgångar 1 049 885 776 973 574 780 577 577 1 060 689 945 264 708 528 625 109 875 550 1 379 549
Tillgångar 1 105 452 785 852 589 675 599 856 1 073 757 948 498 711 629 631 422 887 650 1 391 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 560 986 397 994 331 616 334 809 393 172 99 134 123 137 159 170 205 826 228 011
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 894 148 967
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 442 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 544 466 387 858 258 058 265 047 678 143 849 364 588 492 472 252 680 930 1 014 120
Skulder och eget kapital 1 105 452 785 852 589 675 599 856 1 073 757 948 498 711 629 631 422 887 650 1 391 096
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 959 2 282 4 191 2 430 1 492 4 511 3 150 2 422 1 688 1 824
Varav tantiem till styrelse & VD 2 500 1 500 400 - - 548 630 - 0 160
Löner till övriga anställda 19 094 24 196 28 080 23 984 20 451 16 681 14 115 20 027 28 953 26 796
Varav resultatlön till övriga anställda 986 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 479 10 933 14 302 13 846 13 829 9 714 6 984 10 274 16 201 15 355
Utdelning till aktieägare 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 418 815 1 991 366 1 843 727 1 848 337 2 156 400 2 024 168 2 116 266 1 575 205 2 277 765 2 901 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 36 44 41 38 52 44 53 67 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 65 899 54 191 40 503 43 616 55 868 38 497 47 393 29 446 33 903 46 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 010 1 060 1 096 1 019 973 625 588 588 752 820
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 110 964 76 111 -13 674 -38 214 11 014 -136 204 -34 398 -55 578 -110 864 75 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,61% 9,47% -0,34% -15,77% 6,05% -4,00% 33,62% -31,29% -21,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,28% 8,65% -1,15% -8,67% 0,71% -14,44% -4,59% -6,49% -12,40% 5,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% 3,48% -0,38% -2,91% 0,36% -6,84% -1,57% -2,63% -4,84% 2,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,23% 9,84% 8,01% 6,37% 10,01% 3,36% 6,02% 7,18% 5,59% 10,64%
Rörelsekapital/omsättning 21,30% 19,95% 17,77% 17,48% 18,02% 4,79% 5,76% 9,79% 8,57% 12,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,75% 50,64% 56,24% 55,81% 36,62% 10,45% 17,30% 25,21% 23,26% 24,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,87% 105,09% 98,06% 55,15% 43,57% 34,71% 53,42% 61,68% 29,62% 44,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...