Visa allt om Michael Adolfssons Gräv AB
Visa allt om Michael Adolfssons Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 96 357 1 393 1 335 1 187 1 097 1 254 1 422 1 745 1 615
Övrig omsättning 26 527 - 14 224 - - - 44 11
Rörelseresultat (EBIT) -133 353 29 81 104 -141 -104 188 169 16
Resultat efter finansnetto -128 352 10 81 103 -144 -106 181 133 -29
Årets resultat 3 7 0 1 73 -84 51 1 133 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 455 625 721 795 348 511 646 862 1 110 1 876
Omsättningstillgångar 150 106 203 423 301 247 311 339 250 99
Tillgångar 606 731 924 1 218 649 758 957 1 201 1 360 1 976
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 271 263 263 263 190 274 230 229 96
Obeskattade reserver 207 340 0 -9 -89 -119 -60 110 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 110 107 597 835 396 429 544 661 761 1 395
Kortfristiga skulder 13 13 63 128 80 259 199 199 370 485
Skulder och eget kapital 606 731 924 1 218 649 758 957 1 201 1 360 1 976
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 104 125 104 122 175
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 23 226 182 252 0 0 0 177 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 36 109 97 115 53 77 67 127 110
Utdelning till aktieägare 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 122 884 1 393 1 349 1 411 1 097 1 254 1 422 1 789 1 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 357 1 393 1 335 1 187 1 097 1 254 1 422 873 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 63 338 294 380 171 216 197 226 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 422 104 128 297 68 112 437 475 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -73,11% -74,37% 4,34% 12,47% 8,20% -12,52% -11,81% -18,51% 8,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,12% 49,11% 3,68% 7,80% 17,41% -17,68% -10,24% 16,07% 12,79% 1,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -133,33% 100,56% 2,44% 7,12% 9,52% -12,22% -7,81% 13,57% 9,97% 1,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,11% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 142,71% 26,05% 10,05% 22,10% 18,62% -1,09% 8,93% 9,85% -6,88% -23,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,86% 73,35% 28,46% 21,02% 30,42% 13,50% 24,01% 25,90% 16,84% 4,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 153,85% 815,38% 322,22% 330,47% 376,25% 95,37% 156,28% 170,35% 67,57% 20,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...