Visa allt om Genuina Gärdesgårdar i Kvicksund AB
Visa allt om Genuina Gärdesgårdar i Kvicksund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 40 78 243 370 364 714 1 176 828 823 669
Övrig omsättning - - - - - 27 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -50 -109 23 75 20 -34 98 1 2
Resultat efter finansnetto -13 -50 -109 23 73 19 -34 98 2 3
Årets resultat -13 -50 -48 8 23 1 -10 58 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 57 106 167 228 138 134 64 33
Omsättningstillgångar 101 83 263 368 234 492 481 534 488 399
Tillgångar 101 106 320 474 401 720 619 668 552 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 71 122 170 162 138 137 197 139 137
Obeskattade reserver 0 0 0 60 51 14 0 24 10 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 44 44 44 44 44 44 0 0
Kortfristiga skulder 43 35 155 199 144 524 438 402 403 284
Skulder och eget kapital 101 106 320 474 401 720 619 668 552 432
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 80 80 20 218 344 190 200 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 80 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 9 26 21 95 160 89 81 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 40 78 243 370 364 741 1 176 828 823 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 39 122 185 182 357 588 414 412 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 5 47 60 27 158 252 146 150 72
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 -16 -60 84 136 69 34 123 36 22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,72% -67,90% -34,32% 1,65% -49,02% -39,29% 42,03% 0,61% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,87% -47,17% -33,75% 4,85% 18,70% 2,78% -5,49% 14,67% 0,36% 0,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -32,50% -64,10% -44,44% 6,22% 20,60% 2,80% -2,89% 11,84% 0,24% 0,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 89,74% 60,49% 88,38% 88,19% 72,69% 74,74% 74,40% 69,99% 63,98%
Rörelsekapital/omsättning 145,00% 61,54% 44,44% 45,68% 24,73% -4,48% 3,66% 15,94% 10,33% 17,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,43% 66,98% 38,12% 45,74% 49,77% 20,60% 22,13% 32,08% 26,49% 33,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,88% 237,14% 169,68% 184,92% 162,50% 93,89% 109,82% 132,84% 121,09% 140,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...