Visa allt om Trust Financing AB
Visa allt om Trust Financing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 210 61 390 142 5 156 0 1 620 2 450 2 440
Övrig omsättning 111 1 168 207 364 350 474 256 136 26 24
Rörelseresultat (EBIT) -463 -284 -2 261 -2 238 -1 574 -2 820 -3 214 -3 405 -1 622 -1 022
Resultat efter finansnetto -12 906 -3 633 -4 275 -2 160 -1 595 -1 113 -2 182 24 588 6 172 6 088
Årets resultat -12 906 -3 633 -4 275 -2 160 -1 670 -1 113 -2 182 24 526 15 928 6 412
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 726 67 796 71 136 43 296 43 606 55 549 60 991 65 831 41 570 38 064
Omsättningstillgångar 4 561 9 148 6 159 37 514 38 546 26 284 15 688 12 750 3 596 2 951
Tillgångar 66 287 76 944 77 296 80 809 82 153 81 833 76 678 78 581 45 167 41 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 156 50 062 53 695 57 971 60 131 61 800 63 234 65 415 40 890 30 612
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 130 26 882 23 601 22 839 22 022 20 032 13 445 13 165 4 277 10 403
Skulder och eget kapital 66 287 76 944 77 296 80 809 82 153 81 833 76 678 78 581 45 167 41 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 386 575 560 801
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 332 801 731 387 710 108 621 510 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 202 362 331 171 301 200 279 246 420
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0
Omsättning 321 1 229 597 506 355 630 256 1 756 2 476 2 464
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 3 4 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 210 31 130 47 2 39 - 540 1 225 1 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 322 424 395 215 273 250 501 671 907
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -445 -266 -1 865 -1 881 -1 305 -2 429 -2 768 -3 014 -1 292 -742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 244,26% -84,36% 174,65% 2 740,00% - - -100,00% -33,88% 0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,82% 0,78% 0,31% -1,24% -0,98% -0,68% - 33,27% 14,29% 22,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 258,57% 983,61% 61,54% -702,82% -16 020,00% -355,77% - 1 613,64% 263,43% 370,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,76% 52,46% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11 699,52% -29 072,13% -4 472,31% 10 334,51% 330 480,00% 4 007,69% - -25,62% -27,80% -305,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,05% 65,06% 69,47% 71,74% 73,19% 75,52% 82,47% 83,25% 90,53% 74,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,58% 33,91% 25,91% 164,25% 175,03% 131,21% 116,68% 96,85% 84,08% 28,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...