Visa allt om Villagrunder i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 810 29 908 27 127 22 913 21 695 26 712 34 954 35 318 28 465 26 586
Övrig omsättning 2 992 2 438 806 27 5 895 2 697 1 811 92 207 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 244 9 087 6 497 4 835 5 934 8 243 8 290 7 498 4 553 4 463
Resultat efter finansnetto 11 671 8 974 6 470 4 830 5 927 8 235 8 287 7 493 4 547 4 490
Årets resultat 12 958 5 307 3 802 3 756 11 782 5 079 5 019 4 994 2 791 2 488
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 393 10 742 12 702 8 950 3 394 18 118 14 927 9 333 6 789 5 912
Omsättningstillgångar 8 402 9 598 5 505 6 524 28 999 12 150 11 541 13 102 9 318 7 536
Tillgångar 23 795 20 341 18 207 15 474 32 393 30 269 26 467 22 435 16 107 13 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 975 7 207 4 000 3 898 28 141 18 309 15 430 12 311 8 917 6 746
Obeskattade reserver 0 3 800 1 600 0 0 9 200 7 500 5 670 4 600 3 650
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 7 10 24 18
Kortfristiga skulder 5 820 9 333 12 607 11 576 4 252 2 759 3 530 4 444 2 566 3 034
Skulder och eget kapital 23 795 20 341 18 207 15 474 32 393 30 269 26 467 22 435 16 107 13 448
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 397 3 842 3 381 2 513
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 1 710 1 262 1 138 939
Utdelning till aktieägare 17 800 2 190 2 100 3 700 28 000 1 950 2 200 1 900 1 600 620
Omsättning 34 802 32 346 27 933 22 940 27 590 29 409 36 765 35 410 28 672 26 586
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 8 8 8 10 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 534 3 323 3 014 2 864 2 712 3 339 3 495 3 532 3 163 3 323
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 702 689 706 692 699 623 525 517 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 381 9 771 7 165 5 809 7 452 10 026 10 759 9 557 6 733 6 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,36% 10,25% 18,39% 5,61% -18,78% -23,58% -1,03% 24,08% 7,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,11% 44,67% 35,69% 31,25% 18,32% 27,23% 31,33% 33,42% 28,27% 33,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,73% 30,38% 23,95% 21,10% 27,35% 30,86% 23,73% 21,23% 16,00% 16,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,84% 57,41% 58,48% 62,89% 47,10% 60,34% 55,10% 51,91% 51,45% 46,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,12% 0,89% -26,18% -22,05% 114,07% 35,16% 22,92% 24,51% 23,72% 16,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,54% 50,00% 28,82% 25,19% 86,87% 84,20% 80,40% 74,59% 77,64% 70,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,36% 102,84% 43,67% 56,36% 682,01% 440,38% 326,94% 294,82% 363,13% 248,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!