Visa allt om Upstream AB
Visa allt om Upstream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 20 964 19 805 18 568 19 757 23 718 24 308 26 143 27 654 19 178 13 902
Övrig omsättning 71 - 269 254 162 502 120 - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 3 089 5 088 4 056 5 668 6 376 4 509 6 960 7 858 3 663 3 094
Resultat efter finansnetto 3 109 6 070 4 292 5 919 6 432 4 560 7 043 7 890 3 722 3 112
Årets resultat 2 416 3 007 5 499 2 582 3 954 2 751 4 042 4 646 2 207 1 832
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 268 8 601 7 439 8 277 4 550 4 419 566 412 536
Omsättningstillgångar 11 602 8 649 5 915 5 986 5 930 8 349 9 882 12 677 7 676 5 298
Tillgångar 11 602 9 916 14 516 13 425 14 207 12 898 14 301 13 243 8 087 5 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 719 3 303 6 096 3 097 3 515 2 423 3 123 4 053 2 203 1 868
Obeskattade reserver 2 298 2 298 3 456 7 376 6 818 5 712 4 959 3 496 1 953 1 334
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 584 4 315 4 964 2 952 3 874 4 763 6 219 5 694 3 931 2 633
Skulder och eget kapital 11 602 9 916 14 516 13 425 14 207 12 898 14 301 13 243 8 087 5 834
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 429 717 404 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 715 4 087 4 032 4 125 4 665 4 072 2 366 2 006 1 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 1 371 1 417 1 279 1 254 1 470 1 359 993 831 633
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 3 800 2 500 3 000 2 000 2 500 3 900 2 000 1 000
Omsättning 21 035 19 805 18 837 20 011 23 880 24 810 26 263 27 654 19 178 13 917
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 11 11 12 11 8 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 747 1 800 1 688 1 796 2 156 2 026 2 377 3 457 2 740 2 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 502 521 532 508 579 560 578 525 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 101 5 136 4 124 5 741 6 468 4 617 7 151 8 049 3 846 3 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,85% 6,66% -6,02% -16,70% -2,43% -7,02% -5,46% 44,20% 37,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,81% 61,67% 29,57% 44,10% 45,29% 35,42% 49,26% 59,59% 46,07% 53,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,83% 30,88% 23,12% 29,96% 27,13% 18,80% 26,94% 28,54% 19,43% 22,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,33% 66,79% 65,37% 74,35% 67,87% 69,27% 69,44% 62,52% 62,21% 67,47%
Rörelsekapital/omsättning 23,94% 21,88% 5,12% 15,36% 8,67% 14,75% 14,01% 25,25% 19,53% 19,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,89% 51,39% 60,57% 65,92% 60,11% 51,42% 47,39% 50,06% 44,63% 48,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,22% 200,44% 119,16% 202,78% 153,07% 175,29% 158,90% 222,64% 195,27% 201,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...