Visa allt om Boxholms Skogar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 71 620 67 099 57 276 69 299 77 865 71 273 73 190 64 493 62 015 57 316
Övrig omsättning 10 031 7 077 6 234 6 681 5 875 5 841 5 850 9 564 6 912 7 060
Rörelseresultat (EBIT) 38 784 36 281 26 415 39 585 45 977 40 356 37 961 37 849 35 672 31 225
Resultat efter finansnetto 38 788 36 281 26 414 39 585 45 976 40 356 38 354 39 472 128 131 37 149
Årets resultat 38 467 27 584 21 808 28 337 32 068 28 194 28 402 24 923 115 192 25 900
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 973 389 882 485 884 671 885 623 889 665 889 364 886 511 886 972 889 793 1 114 337
Omsättningstillgångar 108 552 82 763 49 139 60 186 46 027 50 882 64 042 126 648 94 580 58 026
Tillgångar 1 081 941 965 248 933 810 945 809 935 692 940 246 950 553 1 013 620 984 373 1 172 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 911 167 872 700 845 116 853 309 854 971 862 903 874 709 941 307 915 607 1 100 426
Obeskattade reserver 64 992 76 384 72 563 77 852 66 054 61 266 56 662 54 802 46 860 40 735
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 200 0 0 0 0 0 0 0 5 233 5 181
Kortfristiga skulder 17 582 16 164 16 131 14 648 14 667 16 077 19 182 17 511 16 673 26 021
Skulder och eget kapital 1 081 941 965 248 933 810 945 809 935 692 940 246 950 553 1 013 620 984 373 1 172 363
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 656 4 993 5 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - - - - 0 0 2 121 2 229 2 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 30 000 30 000 40 40 95 0 0
Omsättning 81 651 74 176 63 510 75 980 83 740 77 114 79 040 74 057 68 927 64 376
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 8 8 9 10 10 11 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 953 9 586 7 160 8 662 8 652 7 127 7 319 5 863 5 168 4 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 019 906 835 803 749 633 647 650 629 575
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 331 36 866 27 024 40 226 46 563 40 835 38 439 38 473 36 343 31 808
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,74% 17,15% -17,35% -11,00% 9,25% -2,62% 13,49% 4,00% 8,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% 3,76% 2,83% 4,19% 4,91% 4,29% 4,03% 3,89% 13,02% 3,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,16% 54,07% 46,12% 57,12% 59,05% 56,62% 52,40% 61,20% 206,70% 65,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 127,02% 99,25% 57,63% 65,71% 40,27% 48,83% 61,29% 169,22% 125,63% 55,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,90% 96,58% 96,56% 96,64% 96,88% 96,86% 96,67% 97,08% 96,73% 96,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 607,87% 501,51% 292,98% 401,04% 305,81% 304,24% 324,54% 707,83% 557,54% 217,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!