Visa allt om TrailerFrakt Nykvarn AB
Visa allt om TrailerFrakt Nykvarn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 473 3 504 3 348 3 378 4 718 4 966 5 976 7 621 8 858 9 445
Övrig omsättning 80 71 - 105 20 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -112 169 -54 -160 56 327 -329 -117 43 323
Resultat efter finansnetto -137 146 -78 -198 41 293 -370 -157 -5 269
Årets resultat -137 124 -65 -11 26 159 -11 1 38 180
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 767 2 107 1 365 1 651 822 1 147 1 757 2 323 1 852 2 187
Omsättningstillgångar 871 1 055 1 192 1 342 1 784 1 772 1 795 1 930 2 682 3 214
Tillgångar 2 638 3 162 2 557 2 992 2 606 2 919 3 552 4 253 4 533 5 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 076 1 313 1 289 1 354 1 516 1 639 1 630 1 642 1 940 2 043
Obeskattade reserver 0 0 0 13 201 201 126 485 648 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 529 997 596 870 83 283 511 829 369 823
Kortfristiga skulder 1 033 853 671 755 806 795 1 285 1 298 1 575 1 819
Skulder och eget kapital 2 638 3 162 2 557 2 992 2 606 2 919 3 552 4 253 4 533 5 401
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 299 349 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 764 682 771 598 665 1 279 1 003 996 902
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 438 345 365 214 236 450 460 518 495
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 150 150 150 0 300 140
Omsättning 3 553 3 575 3 348 3 483 4 738 4 966 5 976 7 621 8 858 9 445
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 158 1 752 1 674 1 689 2 359 2 483 1 494 1 905 2 215 2 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 637 546 597 477 480 454 450 475 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 204 487 248 142 421 771 206 373 678 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,88% 4,66% -0,89% -28,40% -4,99% -16,90% -21,59% -13,96% -6,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,25% 5,34% -2,07% -5,31% 2,23% 11,20% -9,18% -2,68% 1,46% 6,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,22% 4,82% -1,58% -4,71% 1,23% 6,58% -5,46% -1,50% 0,75% 3,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,93% 78,88% 72,70% 68,29% 59,60% 60,19% 63,67% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4,66% 5,76% 15,56% 17,38% 20,73% 19,67% 8,53% 8,29% 12,50% 14,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,79% 41,52% 50,41% 45,59% 63,86% 61,22% 48,50% 47,01% 53,09% 47,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,32% 123,68% 177,65% 177,75% 221,34% 222,89% 139,69% 148,69% 170,29% 176,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...