Visa allt om JM Pålgård AB
Visa allt om JM Pålgård AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 149 899 130 584 135 492 126 401 142 995 148 401 128 563 113 824 128 859 112 484
Övrig omsättning 8 458 7 560 9 521 8 921 11 354 9 215 8 706 5 111 3 210 717
Rörelseresultat (EBIT) 10 390 10 115 7 660 5 528 8 572 8 599 6 000 4 023 3 121 413
Resultat efter finansnetto -1 442 7 131 10 170 7 421 7 795 9 303 5 765 4 039 2 385 -83
Årets resultat -2 446 6 059 9 022 7 888 7 205 7 832 4 922 3 279 1 969 19
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 477 83 117 73 115 69 553 70 358 54 918 63 755 52 941 50 003 61 923
Omsättningstillgångar 56 717 57 464 54 980 54 779 61 173 46 328 45 187 39 797 54 345 42 663
Tillgångar 155 194 140 581 128 096 124 332 131 531 101 246 108 942 92 738 104 349 104 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 548 97 098 89 634 82 045 83 947 50 106 46 292 43 218 40 190 37 995
Minoritetsintressen 913 0 0 0 0 0 0 0 231 362
Avsättningar (tkr) 4 027 3 722 3 862 3 770 4 760 5 039 6 077 5 738 6 150 840
Långfristiga skulder 22 547 14 962 9 500 12 620 14 510 16 879 27 162 16 987 21 941 38 788
Kortfristiga skulder 31 159 24 800 25 100 25 897 28 314 29 222 29 412 26 795 35 837 26 600
Skulder och eget kapital 155 194 140 581 128 096 124 332 131 531 101 246 108 942 92 738 104 349 104 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 792 696 914 900 887 882 938 828 1 044 998
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 50 655 42 960 45 246 39 822 46 062 46 822 44 858 36 260 39 929 29 970
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 20 334 16 650 16 685 14 854 17 039 17 001 15 975 13 699 15 312 10 705
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 158 357 138 144 145 013 135 322 154 349 157 616 137 269 118 935 132 069 113 201
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 131 118 130 134 146 151 146 128 142 106
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 144 1 107 1 042 943 979 983 881 889 907 1 061
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 514 487 457 488 472 424 401 399 397
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 684 22 998 21 601 20 370 22 807 26 322 24 469 20 515 18 617 15 768
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,79% - 7,19% -11,60% -3,64% 15,43% 12,95% -11,67% 14,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,23% 6,64% 8,66% 6,87% 7,17% 10,03% 6,35% 6,39% 5,46% 2,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,24% 7,15% 8,18% 6,76% 6,60% 6,84% 5,38% 5,21% 4,42% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,30% 84,90% 95,25% 98,00% 97,40% 95,90% 96,33% 94,35% 85,63% 79,83%
Rörelsekapital/omsättning 17,05% 25,01% 22,05% 22,85% 22,98% 11,53% 12,27% 11,42% 14,36% 14,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,21% 69,07% 69,97% 65,99% 63,82% 49,49% 42,49% 46,60% 38,51% 36,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,04% 210,81% 215,51% 208,44% 212,89% 155,61% 151,02% 145,75% 142,40% 144,77%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -853 -885 -395 -430 -288 -212 -225 -142 -290 -946
Resultat efter finansnetto 10 566 3 781 2 289 3 773 6 312 14 635 1 408 2 281 656 -218
Årets resultat 11 941 3 722 2 289 3 784 6 501 14 812 1 460 2 476 205 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 963 2 756 4 006 3 946 1 946 1 946 1 883 1 883 1 783 2 218
Omsättningstillgångar 25 138 19 127 19 365 21 759 23 086 24 754 14 362 16 337 14 905 15 793
Tillgångar 28 102 21 882 23 371 25 705 25 032 26 700 16 245 18 220 16 688 18 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 379 20 639 22 917 24 827 23 543 25 242 15 759 17 154 15 982 16 777
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 200 200 200 270 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 673 981 259 680 1 202 1 019 155 1 145 515
Kortfristiga skulder 49 263 195 197 286 239 131 865 291 519
Skulder och eget kapital 28 102 21 882 23 371 25 705 25 032 26 700 16 245 18 220 16 688 18 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 26 21 0 35 79 64 70 108
Utdelning till aktieägare 3 200 4 000 2 600 2 000 2 500 5 000 2 500 2 000 1 662 1 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -853 -885 -395 -430 -288 -212 -225 -142 -290 -627
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - 13,86% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - 2 105,00% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - 12 893,33% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,31% 94,32% 98,06% 96,58% 94,05% 95,09% 97,92% 94,96% 96,93% 93,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51 302,04% 7 272,62% 9 930,77% 11 045,18% 8 072,03% 10 357,32% 10 963,36% 1 888,67% 5 121,99% 3 042,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...