Visa allt om MD Kylohushållsservice AB
Visa allt om MD Kylohushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 938 3 210 3 427 3 989 3 650 4 296 4 507 4 783 4 739 4 478
Övrig omsättning - - 10 - - - 6 121 129 27
Rörelseresultat (EBIT) 304 74 24 -116 -39 2 -14 121 -42 63
Resultat efter finansnetto 304 62 12 -125 -45 -3 -20 119 -45 54
Årets resultat 263 62 12 -125 -45 -3 -20 93 -45 43
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 14 34 64 105 345
Omsättningstillgångar 898 854 775 795 922 847 1 068 1 071 867 830
Tillgångar 898 854 775 795 922 862 1 102 1 136 972 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 38 -24 -36 89 134 137 157 64 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 38 143 103 45 0 0 91 121
Kortfristiga skulder 597 817 761 688 730 682 965 978 816 945
Skulder och eget kapital 898 854 775 795 922 862 1 102 1 136 972 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 229 321 - 478
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 759 717 842 952 889 969 961 884 - 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 315 275 325 361 313 367 460 470 - 349
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 938 3 210 3 437 3 989 3 650 4 296 4 513 4 904 4 868 4 505
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 5 5 - 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 969 1 605 1 142 997 913 1 074 901 957 - 1 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 508 391 335 304 340 331 335 - 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 74 24 -116 -25 22 16 161 -2 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,68% -6,33% -14,09% 9,29% -15,04% -4,68% -5,77% 0,93% 5,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,85% 8,67% 3,10% -14,59% -4,23% 0,23% -1,27% 10,65% -4,32% 5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,72% 2,31% 0,70% -2,91% -1,07% 0,05% -0,31% 2,53% -0,89% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,06% 64,39% 64,37% 64,43% 66,58% 62,73% 66,32% 61,38% 63,56% 58,08%
Rörelsekapital/omsättning 7,64% 1,15% 0,41% 2,68% 5,26% 3,84% 2,29% 1,94% 1,08% -2,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,41% 4,45% -3,10% -4,53% 9,65% 15,55% 12,43% 13,82% 6,58% 9,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,45% 56,43% 57,42% 72,53% 81,92% 84,46% 82,38% 86,30% 82,11% 68,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...