Visa allt om Hässleholm Miljö AB
Visa allt om Hässleholm Miljö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 273 344 263 620 251 213 268 318 269 942 255 085 252 922 242 406 120 289 113 357
Övrig omsättning 2 782 1 881 1 453 3 924 442 1 180 2 715 497 1 415 1 469
Rörelseresultat (EBIT) 40 872 39 271 23 162 48 733 50 492 26 055 20 922 16 811 15 031 22 246
Resultat efter finansnetto 28 588 23 676 5 316 30 530 28 671 12 674 8 481 3 486 2 111 12 005
Årets resultat 4 048 4 106 4 133 3 026 2 012 6 188 6 196 9 447 5 465 5 248
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 094 598 999 613 949 614 178 641 482 650 937 620 017 491 863 387 464 337 314
Omsättningstillgångar 153 878 150 553 151 253 169 529 141 166 135 500 122 512 103 367 54 067 56 960
Tillgångar 805 971 749 552 765 202 783 707 782 648 786 437 742 529 595 230 441 531 394 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 237 25 189 24 083 22 950 21 924 19 912 16 223 10 027 24 470 24 005
Obeskattade reserver 166 337 142 966 124 331 124 331 97 773 75 488 69 003 66 718 40 327 43 681
Avsättningar (tkr) 37 717 42 731 42 763 41 219 38 812 37 778 28 491 18 725 0 0
Långfristiga skulder 502 700 462 700 492 700 518 000 543 000 578 000 526 230 449 441 344 000 296 303
Kortfristiga skulder 72 980 75 966 81 325 77 207 81 139 75 259 102 582 50 319 32 734 30 285
Skulder och eget kapital 805 971 749 552 765 202 783 707 782 648 786 437 742 529 595 230 441 531 394 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 885 1 342 1 273 1 228 1 139 1 106 1 018 1 124 846 853
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 31 613 29 662 27 469 26 309 25 865 27 635 25 050 22 220 10 918 10 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 492 12 392 10 511 10 785 10 047 11 640 10 321 10 140 8 500 5 117
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 0 2 500 0 5 000 5 000
Omsättning 276 126 265 501 252 666 272 242 270 384 256 265 255 637 242 903 121 704 114 826
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 70 69 72 69 76 70 67 32 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 645 3 766 3 641 3 727 3 912 3 356 3 613 3 618 3 759 3 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 655 607 565 573 555 546 525 645 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 724 85 305 69 308 95 537 99 033 65 703 58 591 53 617 35 922 41 426
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,69% 4,94% -6,37% -0,60% 5,82% 0,86% 4,34% 101,52% 6,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% 5,28% 3,09% 6,30% 6,58% 3,46% 2,87% 2,90% 3,52% 5,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,13% 15,01% 9,41% 18,40% 19,08% 10,67% 8,42% 7,12% 12,91% 19,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,82% 67,38% 64,57% 70,05% 73,07% 65,33% 56,85% 63,44% 76,41% 82,03%
Rörelsekapital/omsättning 29,60% 28,29% 27,84% 34,41% 22,24% 23,62% 7,88% 21,88% 17,73% 23,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,35% 18,24% 15,82% 15,30% 12,01% 9,61% 9,03% 9,95% 12,12% 14,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,55% 188,72% 178,52% 201,84% 160,32% 162,89% 110,74% 190,17% 143,62% 160,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...