Visa allt om GDK Göteborgs Data & Kassacenter AB
Visa allt om GDK Göteborgs Data & Kassacenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 976 2 744 2 789 2 951 1 961 4 378 7 934 5 012 4 668 3 434
Övrig omsättning 1 - - - - - 52 20 119 -
Rörelseresultat (EBIT) 163 41 -26 59 -115 -364 433 307 163 108
Resultat efter finansnetto 156 15 -23 58 -126 -368 419 249 156 121
Årets resultat 156 15 -23 58 -126 -372 301 181 124 121
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 8 18 29 34 26 26
Omsättningstillgångar 775 782 755 1 287 881 952 2 213 1 328 1 296 864
Tillgångar 775 782 755 1 288 889 971 2 242 1 361 1 322 890
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 436 280 265 288 230 356 728 427 326 201
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 66 77 0 0 0 0 0 109 211
Kortfristiga skulder 338 437 413 1 000 659 615 1 514 934 887 477
Skulder och eget kapital 775 782 755 1 288 889 971 2 242 1 361 1 322 890
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 722 732 1 219 642
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 429 722 887 949 687 1 391 859 753 257 490
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 230 261 262 246 463 500 347 509 393
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Omsättning 2 977 2 744 2 789 2 951 1 961 4 378 7 986 5 032 4 787 3 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 2 3 3 5 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 976 - 1 395 984 654 876 1 984 1 253 934 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 - 600 404 357 423 581 452 443 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 163 41 -25 66 -105 -353 438 318 180 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,45% -1,61% -5,49% 50,48% -55,21% -44,82% 58,30% 7,37% 35,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,03% 5,24% -3,05% 4,97% -12,94% -37,38% 19,54% 22,70% 12,41% 13,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,48% 1,49% -0,82% 2,17% -5,86% -8,29% 5,52% 6,17% 3,51% 3,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,82% 51,17% 62,75% 58,69% 64,35% 53,08% 47,77% 56,46% 60,97% 65,93%
Rörelsekapital/omsättning 14,68% 12,57% 12,26% 9,73% 11,32% 7,70% 8,81% 7,86% 8,76% 11,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,26% 35,81% 35,10% 22,36% 25,87% 36,66% 32,47% 31,37% 24,66% 22,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,87% 115,79% 76,03% 84,60% 68,74% 63,25% 100,79% 95,18% 102,93% 45,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...