Visa allt om Expandera Bygg i Norrköping AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader.

Bokslutet 2018 är 15 månader.

Bokslutet 2017 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-02 2021-02 2020-02 2019-06 2018-06 2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 103 954 60 523 55 495 115 141 138 026 120 768 162 266 153 609 126 046 105 819
Övrig omsättning 2 892 1 904 38 86 47 58 24 78 57 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 150 732 698 615 -3 223 768 -25 164 691 2 867 3 138
Resultat efter finansnetto 1 015 659 687 542 -3 279 743 -25 164 761 3 018 3 350
Årets resultat 770 60 1 257 1 542 -3 478 743 -18 030 977 1 843 1 943
Balansräkningar (tkr)
2022-02 2021-02 2020-02 2019-06 2018-06 2017-03 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 449 227 257 160 173 210 525 835 1 021 2 598
Omsättningstillgångar 33 049 18 136 18 984 20 722 26 390 24 351 40 528 29 385 26 890 36 556
Tillgångar 33 498 18 363 19 241 20 882 26 563 24 562 41 053 30 220 27 911 39 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 861 791 732 -1 026 -2 567 1 111 367 6 398 5 420 5 578
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 3 884 4 411 3 860
Avsättningar (tkr) 0 1 575 1 250 2 500 2 500 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 755 275 575 1 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 882 15 721 16 684 18 408 26 631 23 451 40 685 19 938 18 079 29 716
Skulder och eget kapital 33 498 18 363 19 241 20 882 26 563 24 562 41 053 30 220 27 911 39 154
Löner & utdelning (tkr)
2022-02
2021-02
2020-02
2019-06
2018-06
2017-03
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 558 424
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 23 185 21 941 17 638 14 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 8 575 8 595 6 428 5 107
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 200 0 0 0 2 000
Omsättning 106 846 62 427 55 533 115 227 138 073 120 826 162 290 153 687 126 103 105 819
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 38 45 49 48 51 50 56 46 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 465 1 593 1 233 2 350 2 876 2 368 3 245 2 743 2 740 2 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 735 554 354 577 816 664 656 570 556 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 281 820 769 687 -3 051 1 175 -24 808 1 038 3 207 3 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 71,76% 9,06% -51,80% -16,58% 14,29% - 5,64% 21,87% 19,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,43% 4,04% 3,70% 2,99% -12,13% 3,22% -61,17% 2,58% 10,86% 8,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% 1,22% 1,28% 0,54% -2,34% 0,65% -15,48% 0,51% 2,41% 3,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,16% 39,88% 32,52% 28,76% 32,23% 33,61% 7,67% 25,03% 26,99% 26,96%
Rörelsekapital/omsättning 3,05% 3,99% 4,14% 2,01% -0,17% 0,75% -0,10% 6,15% 6,99% 6,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,56% 4,31% 3,80% -4,91% -9,66% 4,52% 0,89% 31,20% 31,75% 21,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,60% 115,36% 113,79% 112,57% 99,10% 103,84% 99,61% 147,38% 147,51% 123,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!