Visa allt om Aktiebolaget Sport Trot i Uppsala
Visa allt om Aktiebolaget Sport Trot i Uppsala

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 023 1 126 1 355 1 397 1 438 1 314 1 495 1 371 1 430 1 317
Övrig omsättning - 56 - - 19 - 9 2 - 223
Rörelseresultat (EBIT) 29 195 294 111 111 13 271 21 68 286
Resultat efter finansnetto 29 197 300 123 123 -3 291 26 24 260
Årets resultat 7 137 227 87 87 44 219 47 8 95
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 137 82 68 99 41 102 426 388 352
Omsättningstillgångar 723 740 794 676 666 671 759 366 411 422
Tillgångar 896 877 876 744 765 712 861 792 799 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 661 654 674 527 520 503 560 471 423 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 73 81 110 118
Avsättningar (tkr) 145 85 25 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 90 138 177 217 244 209 229 241 265 241
Skulder och eget kapital 896 877 876 744 765 712 861 792 799 774
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 369 326 352 428 409
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 257 328 361 415 393 74 68 47 43 38
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 202 187 274 277 221 200 202 190 180
Utdelning till aktieägare 50 0 156 80 0 0 0 30 0 0
Omsättning 1 023 1 182 1 355 1 397 1 457 1 314 1 504 1 373 1 430 1 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 023 1 126 678 699 719 657 748 686 715 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 554 288 349 349 353 323 330 352 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 48 216 313 131 135 28 303 76 101 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,15% -16,90% -3,01% -2,85% 9,44% -12,11% 9,04% -4,13% 8,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,24% 22,46% 34,13% 16,67% 16,08% 2,11% 33,91% 3,28% 8,76% 36,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,83% 17,50% 22,07% 8,88% 8,55% 1,14% 19,53% 1,90% 4,90% 21,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,88% 53,46% 45,54% 32,86% 29,35% 35,16% 35,45% 9,12% 10,21% 13,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,77% 74,57% 76,94% 70,83% 67,97% 70,65% 71,29% 66,83% 62,85% 64,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 777,78% 492,03% 432,77% 293,09% 263,93% 311,48% 322,71% 139,00% 155,09% 175,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...