Visa allt om Fastighetshjälpen Lindgren AB
Visa allt om Fastighetshjälpen Lindgren AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 291 6 013 4 645 4 959 4 160 3 981 3 701 3 709 3 009 2 633
Övrig omsättning 1 434 1 193 - 1 038 1 073 - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -63 -107 41 14 -36 -8 158 55 18 40
Resultat efter finansnetto -78 -119 26 26 -41 -18 164 47 15 37
Årets resultat -78 -119 10 16 -41 7 89 47 15 37
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 80 48 149 173 234 301 174 162 126
Omsättningstillgångar 1 631 900 1 101 993 968 844 656 750 639 631
Tillgångar 1 742 980 1 149 1 142 1 141 1 078 957 925 801 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 -27 92 82 66 108 101 12 -35 -50
Obeskattade reserver 97 0 0 0 0 0 42 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 54 12 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 551 953 1 045 1 060 1 075 971 815 913 836 806
Skulder och eget kapital 1 742 980 1 149 1 142 1 141 1 078 957 925 801 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 605 430 264 264 319 242 263
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 157 2 745 1 454 1 844 1 774 1 577 1 394 1 162 861 643
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 234 1 128 925 1 004 856 741 643 627 441 348
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 725 7 206 4 645 5 997 5 233 3 981 3 701 3 709 3 009 2 639
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 10 10 9 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 608 601 465 496 462 664 740 742 602 658
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 400 250 357 361 331 367 360 270 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 -97 51 20 -28 7 182 76 44 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,25% 29,45% -6,33% 19,21% 4,50% 7,57% -0,22% 23,26% 14,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,62% -10,92% 3,57% 3,06% -3,16% -0,74% 17,66% 5,95% 2,37% 5,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,86% -1,78% 0,88% 0,71% -0,87% -0,20% 4,57% 1,48% 0,63% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,17% 63,78% 75,74% 70,36% 71,42% 74,53% 73,98% 71,02% 68,06% 70,26%
Rörelsekapital/omsättning 1,10% -0,88% 1,21% -1,35% -2,57% -3,19% -4,30% -4,39% -6,55% -6,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,80% -2,76% 8,01% 7,18% 5,78% 10,02% 13,79% 1,30% -4,37% -6,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,16% 94,44% 105,36% 93,68% 90,05% 86,92% 80,49% 82,15% 76,44% 78,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...