Visa allt om Tursbo Rehab AB
Visa allt om Tursbo Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 942 6 586 6 599 6 769 7 289 6 260 3 412 4 405 4 150 3 575
Övrig omsättning 14 - - 4 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 98 158 491 710 125 305 -41 -51 274 99
Resultat efter finansnetto 72 114 434 637 42 203 -114 -118 198 13
Årets resultat 14 34 201 637 42 203 -114 -118 198 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 716 515 414 443 259 136 229 286 386 247
Omsättningstillgångar 1 650 1 209 1 283 1 470 1 048 1 170 806 529 759 487
Tillgångar 2 367 1 724 1 697 1 913 1 307 1 306 1 035 815 1 145 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 492 479 445 244 -393 -436 -639 -525 -407 -605
Obeskattade reserver 272 217 161 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 17 134 429 360 426 111 160 239
Kortfristiga skulder 1 602 1 028 1 075 1 536 1 272 1 381 1 247 1 229 1 393 1 100
Skulder och eget kapital 2 367 1 724 1 697 1 913 1 307 1 306 1 035 815 1 145 734
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 486 563 684 940 818 66 528 473 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 061 1 730 1 953 2 138 1 514 1 004 1 367 1 145 1 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 898 801 904 960 859 530 868 775 676
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 956 6 586 6 599 6 773 7 289 6 260 3 412 4 405 4 150 3 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 8 10 10 8 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 882 823 825 846 729 626 427 551 461 511
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 439 402 447 415 327 213 345 262 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 272 297 606 821 223 398 50 51 349 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,59% -0,20% -2,51% -7,13% 16,44% 83,47% -22,54% 6,14% 16,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,14% 9,16% 28,93% 37,11% 9,56% 23,35% -3,96% -6,26% 23,93% 13,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,23% 2,40% 7,44% 10,49% 1,71% 4,87% -1,20% -1,16% 6,60% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,60% 2,75% 3,15% -0,98% -3,07% -3,37% -12,92% -15,89% -15,28% -17,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,75% 37,60% 33,62% 12,75% -30,07% -33,38% -61,74% -64,42% -35,55% -82,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,87% 115,66% 117,67% 94,40% 80,82% 83,20% 62,87% 40,60% 52,55% 41,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...